Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Podpisanie umowy ramowej o współpracę między Uniwersytetem Gdańskim a Grupą Kapitałową Remontowa Holding S.A.
Data publikacji: Wtorek, 04 lutego 2020 roku

Dzień 14 stycznia 2020 roku można uznać za jeden z bardziej szczególnych w roku Jubileuszowym 2020 dla Uniwersytetu Gdańskiego. Tego dnia nastąpiło uroczyste podpisanie umowy ramowej o współpracę między Uniwersytetem Gdańskim a Grupą Kapitałową Remontowa Holding S.A.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony Uniwersytetu Gdańskiego: JM Rektor UG - prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką - prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania - dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG oraz Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz UG - dr Sebastian Susmarski, GK Remontowa Holding S.A reprezentowali natomiast: Prezes Zarządu Remontowa Holding S.A. w Gdańsku - Piotr Henryk Soyka oraz Dyrektor ds. Finansowych – Michał Makowski.

Strony wyraziły wolę współpracy w wielu obszarach, m.in. opracowywaniu specjalistycznych ekspertyz, opinii, analiz na rzecz GK Remontowa S.A., szkoleń w zakresie problematyki stanowiącej przedmiot badań ekspertów Uniwersytetu Gdańskiego oraz zainteresowań GK Remontowa S.A., współpracy przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów i innych form przekazywania wiedzy i doświadczeń oraz inspirowaniu prowadzenia istotnych dla rozwoju biznesu badań naukowych, w tym transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych, organizacji praktyk dla wyróżniających się studentów UG przez GK Remontowa Holding S.A. oraz wspólne projekty badawcze i rozwojowe.

Wprowadzając w życie zapisy umowy przystąpiono do realizacji „Projektu Współpracy Naukowo-Gospodarczej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A.” realizowanego przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania UG za pośrednictwem Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt skierowany jest do studentów, którzy będą mogli nabyć unikalne kompetencje w zakresie zarządzania i finansów w branży okrętowej. A dla wyróżniających się przewidziano m.in. płatne staże oraz zatrudnienie na okres próbny (w przypadku studentów ostatniego semestru studiów II stopnia).

Należy nadmienić, że Remontowa Holding S.A. to największa stoczniowa grupa kapitałowa w Polsce, lider branży przemysłowej w regionie, która skupia ponad 20 firm, a także jeden z największych pracodawców na Pomorzu.

Różnorodność produktów i specjalistycznych usług jakie zapewnia GK Remontowa Holding S.A. to kompleksowe rozwiązania dla całej branży okrętowej, w pełni wykorzystujące potencjał i możliwości wynikające z funkcjonowania w silnym partnerstwie wielu firm. Dzięki wieloletniej determinacji, tworzeniu ciągle nowego kształtu firmy, a przede wszystkim stawianiu sobie coraz bardziej ambitnych celów Remontowa Holding S.A. stanowi nową jakość w polskim i europejskim przemyśle – największą stoczniową grupę w Polsce i jedną z wiodących w Europie. W firmach grupy Remontowa Holding powstają innowacyjne, najbardziej zaawansowane projekty i produkty w europejskim przemyśle morskim.

Uniwersytet Gdański, jako uczestnik inicjatywy European University of the Seas, dostrzegając efekty synergii we współpracy z Remontowa Holding S.A. upatruje korzyści w podejmowaniu wspólnych działań w zakresie realizacji długoterminowej strategii obszarze kształcenia, związanej z badaniami, innowacją oraz realizacją misji uniwersytetu społecznie zaangażowanego.