Strona główna » Wymiana studentów i pracowników
Wymiana pracowników
Aktualizacja: Piątek, 23 marca 2018 roku, godz. 13:49

Koordynator Erasmus wyjazdów nauczycieli akademickich:

Dr Angelika Kędzierska - Szczepaniak
e-mail: a.szczepaniak@ug.edu.pl
pokój: 123

 

Informujemy, że w związku z wejściem w życie programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 Wydział Zarządzania otrzymał 2 miejsca na wyjazdy pracowników naukowo- dydaktycznych (moduł STA).

Termin składania wniosków: 3.10.2017 – 31.10.2017 w Dziekanacie p.121 u  pani Agnieszki Dormanowskiej.

 

1. Miejsce docelowe

Mobilność może być realizowana tylko w uczelni partnerskiej, z którą nasz wydział ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną ERASMUS+ 2017-2018, zawierającą moduł Staff Mobility for Teaching (STA). Wykaz aktualnych umów międzyinstytucjonalnych znajduje się w internecie:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020  

Każdy nauczyciel akademicki zainteresowany wyjazdem indywidualni ustala z uczelnią partnerską termin swojej wizyty oraz program zajęć dydaktycznych.

2. Czas trwania i termin wyjazdu

Wyjazd musi być zaplanowany w taki sposób, aby zmieścił się w czasie pomiędzy 13.11.2017 roku a 15.07.2018 roku i obejmował minimum 2 dni robocze i maksymalnie 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży). Pobyt dłuższy niż 5 dni nie będzie dofinansowany ze środków programu ERASMUS+. Założeniem programu ERASMUS+ jest przeprowadzenie przez pracownika naukowo-dydaktycznego  minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych (niezależnie od długości pobytu w uczelni partnerskiej).

3. Potencjalny uczestnik mobilności

O wyjazd może ubiegać się w procesie rekrutacji przeprowadzonej na wydziale każdy nauczyciel akademicki zatrudniony na UG. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby aplikujące o wyjazd po raz pierwszy, osoby prowadzące zajęcia w językach obcych, zwłaszcza jeśli stanowią one część oferty dydaktycznej dla studentów zagranicznych oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań związanych z programem ERASMUS+ na wydziale.

4. Rekrutacja do programu ERASMUS+/STA

Podstawą kwalifikacji kandydata jest dokument Mobility Agreement for Teaching (akceptuje się skan lub kopię faksową dokumentu). Decyzję o naborze i zakwalifikowaniu nauczycieli akademickich do programu podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

5. Kwota stypendium

W odniesieniu do wszystkich wyjazdów kadry naukowo-dydaktycznej obowiązują sztywne stawki ryczałtowe indywidualnego wsparcia na każdy dzień roboczy, zależnie od kraju docelowego. Stawki te ustaliła Narodowa Agencja (NA) Programu ERASMUS+ w porozumieniu z Komisja Europejską (KE) i uczelnia nie ma prawa ich modyfikować.

Grupa 1: Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania – dzienna wartość stypendium w euro (ryczałt) – 130

Grupa 2: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy – dzienna wartość stypendium w euro (ryczałt) – 110

Grupa 3: Hiszpania, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja – dzienna wartość stypendium w euro (ryczałt) – 100

Grupa 4: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia – dzienna wartość stypendium w euro (ryczałt) – 80

Na dni podróży oraz weekendy, święta i inne dni określone jako wolne od pracy w krajach przyjmujących, nie przysługuje stawka dofinansowania.

W ramach przyznanego przez NA budżetu uczelnia będzie również wypłacać ryczałt na podróż z Gdańska do siedziby uczelni przyjmującej. Wysokość ryczałtu jest uzależniona od odległości dzielącej obydwa miasta, a do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator odległości udostępniony przez KE na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm.

Wysokość dofinansowania kosztów podróży w zależności od liczby kilometrów wygląda następująco:

100-499km – ryczałt 180 euro;

500-1999km – ryczałt 275 euro;

2000-2999km- ryczałt 360 euro.

W przypadku odległości przekraczającej 2999 km przysługuje stawka 360 euro.

Stypendium STA= liczba dni wykładowych x dzienna stawka do danego kraju + ryczałt na podróż, przy czym kwota dofinansowania całościowego nie może przekroczyć 875 euro.

 

Przykładowo:

  • Wyjazd na 4 dni robocze do Porto/Portugalia (2486km) – stypendium wynosi 760EUR (4x100EUR+ryczałt na koszty podróży=400EUR+360EUR=760EUR)
  • Wyjazd na 5 dni roboczych do Wilna/Litwa (430km) – stypendium wynosi 580EUR (5x80EUR+ryczałt na koszty podróży=400EUR+180EUR=580EUR)
  • Wyjazd na 5 dni roboczych do Zwolle/Holandia (855km) – stypendium powinno wynosić 925EUR, co wynika  z następującego obliczenia: 5x130EUR+ryczałt na podróż=650EUR+275EUR=925EUR. Kwota przewyższa maksymalne stypendium o 50EUR, konieczne jest zatem ograniczenie finansowania mobilności do 4 dni (5 dzień mobilności jest dniem z tzw. dofinansowaniem zerowym), wówczas stypendium wyniesie: 4x130EUR+275EUR=795EUR

6. ERASMUS+ a podatek

Do dnia 31 grudnia 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób realizujących mobilność w ramach ERASMUS+ i otrzymujących stypendium (przychód) z budżetu programu.

7. Wypłata zaliczki

W terminie 30 dni od podpisania umowy o wyjazd stypendialny Uczestnik programu ERASMUS+ otrzymuje zaliczkę, która wynosi 100% kwoty dofinansowania.

W roku akademickim 2017-2018 wprowadzono zasadę operacji bezgotówkowych w programie ERASMUS+, zalecaną przez Narodową Agencję (NA). Stypendium będzie wypłacane na konto Uczestnika mobilności.

8. Organizacja wyjazdu krok po kroku:

Nauczyciel zainteresowany wyjazdem w ramach STA jest zobowiązany złożyć w Dziekanacie p.121 następujące dokumenty:

  1. Oryginał wniosku o dofinansowanie wyjazdu dydaktycznego w ramach Erasmus+ STA 2016/2017 (wniosek w załączniku).
  2. Mobility Agreement for Teaching zaakceptowany przez uczelnię partnerską– dopuszcza się wydruk dokumentu przesłanego faksem lub drogą elektroniczną jako plik pdf. Nauczyciel sam nawiązuje kontakt z interesującą go uczelnią partnerską i ustala szczegóły dotyczące zajęć oraz terminu wyjazdu.

Termin składania wniosków: 3.10.2017 – 31.10.2017 roku.

Następnie, osoby zakwalifikowane w rekrutacji na wyjazd w ramach STA są zobowiązane podpisać w Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów (SWZS) umowę cywilno-prawną. W tym celu należy dostarczyć do SWZS, Rektorat, II piętro, pokój 202:

  1. Mobility Agreement for Teaching
  2. Oryginał wniosku o wyjazd służbowy – do pobrania na stronie Sekcji Współpracy Międzynarodowej UG:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/wzory_dokumentów , skierowanego do Prorektora ds. Nauki, zawierający podpis pracownika realizującego mobilność oraz jego bezpośredniego przełożonego. Po podpisaniu wniosku przez pracownika SWZS jest on przekazywany do Prorektora.

Wnioski osób, które nie przedłożą Mobility Agreement for Teaching nie będą rozpatrywane.

 

  1. Dokument potwierdzający posiadanie przez Uczestnika rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dofinansowania. Powinien on zawierać następujące dane: imię i nazwisko właściciela rachunku, nazwę banku, IBAN-26-cyfrowy numer rachunku oraz – w przypadku rachunków walutowych – kod SWIFT/BIC niezbędny do dokonania przelewu.

Uczestnik mobilności samodzielnie decyduje, na jakie konto ma wpłynąć kwota stypendium, ale zaleca się, aby było to konto walutowe w EUR (przelewy dla stypendystów w programie ERASMUS+ muszą nastąpić z konta uczelnianego prowadzonego w EUR.

Podpisanie umowy cywilno-prawnej w SWZS (po telefonicznym ustaleniu terminu) następuje według zasady:

2 tygodnie przed wyjazdem – w przypadku wyjazdów realizowanych od 13 listopada 2017 roku do 28 lutego 2018 roku;

lub

najpóźniej do 28 lutego 2018 roku – przy wyjazdach realizowanych po 28 lutego 2018 roku.

Nauczyciele akademiccy z listy głównej, którzy do 28 lutego 2018 roku nie podpiszą w SWZS umowy, zostaną automatycznie skreśleni z listy kandydatów na wyjazd. Z miejsc zwolnionych będą mogły skorzystać osoby z listy rezerwowej.

9. Rozliczenie wyjazdu STA

Rozliczenie wyjazdu następuje w ciągu 14 dni od daty zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej określonej w umowie cywilno-prawnej. Składa się na nie:

  1. Sprawozdanie on-line z wyjazdu – link z instrukcją wysyłany jest automatycznie z systemu Mobility Tool bezpośrednio na adres mailowy Uczestnika programu w ostatnim dniu  jego mobilności.
  2. Potwierdzenie przeprowadzenia zajęć („Confirmation of Teaching Period”) – dostarczone do  Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów i podpisane przez uczelnię partnerską. Jego wzór znajduje się na stronie internetowej biura.

 

10. Osoba kontaktowa w SWZS:

Małgorzata Boroń- Wawrzyniak

Godziny pracy: 9.00-14.00 codziennie oprócz środy

Tel. 58 523 31 22, mail: boron@ug.edu.pl; Rektorat, II piętro, pok. 202.