Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Barbara Gierusz, prof. uczelni

Stanowisko:
Profesor UG
216
(+48 58) 523 11 53

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy:

Szeroko rozumiana tematyka rachunkowości finansowej wraz z rachunkiem kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem problemów sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego.
Przykładowa tematyka prac:

  • Ujęcie, pomiar prezentacja wybranych kategorii prawa bilansowego, np. wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zapasów, rezerw;
  • zagadnienia pomiaru utraty wartości wybranych aktywów (w tym należności, środków trwałych);
  • podatek dochodowy jako kategoria prawa bilansowego ze szczególnym uwzględnieniem odroczonego podatku;
  • polityka rachunkowości a sprawozdawczość finansowa.

Opracowanie powinno bazować na danych empirycznych rzeczywistego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Seminarium doktoranckie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Niestacjonarne Studia Doktoranckie

Seminarium doktorskie prowadzone przez prof. dr hab. Jerzego Gierusza, Prof. nadzw. dr hab. Barbarę Gierusz i Prof. nadzw. dr hab. Teresę Martyniuk obejmują problematykę szeroko rozumianej rachunkowości finansowej i zarządczej. Ze względu na specyfikę badań prowadzonych przez Katedrę Rachunkowości, szczególnie godne polecenia wydają się następujące zagadnienia:

- zgodność rozwiązań polskiego prawa bilansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 

- porównania międzynarodowe rachunkowości finansowej (standardy brytyjskie, niemieckie, US GAAP, JAS),

- ocena, dobór modeli rachunku kosztów (ABT, target costing),

- budżetowanie kosztów, przychodów, wyniku finansowego,

- rachunkowość banków, zakładów ubezpieczeń, jednostek samorządu terytorialnego,

- podziały, łączenie, upadłość spółek, 

- rezerwy w rachunkowości, 

- kontakty długoterminowe, 

- instrumenty finansowe, inwestycje, 

- odroczony podatek dochodowy.

Zachęcamy również do własnych poszukiwań badawczych.

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje