Strona główna » Wydział
Wolne miejsca pracy
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

Asystent/Adiunkt

Katedra Ekonometrii

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668),  dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Wymagania stawiane kandydatom: ukończenie studiów wyższych z zakresu ekonomii, finansów lub zarządzania, posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub tytuł zawodowy magistra z oceną co najmniej dobrą, zainteresowanie metodami ilościowymi, predyspozycje do pracy dydaktycznej, dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Kandydaci winni złożyć:

  • podanie,
  • życiorys (CV),
  • dyplom ukończenia studiów magisterskich lub dyplom doktorski,
  • indeks (do wglądu) lub suplement do dyplomu,
  • świadectwo pracy  (opinia z poprzedniego miejsca pracy lub promotora pracy magisterskiej),               
  • informację o osiągnięciach naukowych i spis publikacji,
  • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
  • deklarację gotowości prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim. 

 

Termin złożenia dokumentów w sekretariacie Katedry Ekonometrii (pok. 132) upływa  dnia 6.09.2019 r.