Strona główna » Wydział
Uchwały Rady Dyscypliny
Uchwała nr 7/2019/2020
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 12 grudnia 2019 w sprawie
umorzenia przewodu doktorskiego mgra Dawida Krupeja

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 105 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 29 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami podjęła uchwałę o umorzeniu przewodu doktorskiego mgr. Dawida Krupeja na wniosek zainteresowanego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2019/2020
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 12 grudnia 2019 w sprawie
o nadaniu dr. Bartoszowi Marcinkowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm..) w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, oraz po odbyciu dyskusji nadaje dr. Bartoszowi Marcinkowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym dra Bartosza Marcinkowskiego, recenzjami dorobku, opinią Komisji Habilitacyjnej oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 roku uznała, że osiągniecia naukowe dra Bartosza Marcinkowskiego uzyskane po otrzymaniu stopnia naukowego doktora stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny: nauki
o zarządzaniu i jakości. Osiągnięcia te, w szczególności zawarte w cyklu publikacji pt. „Organizacyjne i technologiczne wyzwania w zakresie rozwoju rozwiązań IT globalizujących się podmiotów z sektora Facility Management” oraz w pozostałych publikacjach wzbogacają stan wiedzy z zakresu zarządzania, w szczególności zastosowań IT w podmiotach podlegającego globalizacji środowiska gospodarczego. Wyniki prac badawczych dra Bartosza Marcinkowskiego cieszą się uznaniem w międzynarodowych kręgach naukowych oraz wśród praktyków gospodarczych.

§ 2

Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 5/2019/2020
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 21 listopada 2019 w sprawie
o odmowie nadania dr. Bartoszowi Marcinkowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm..) w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, zawierającą opinię w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, oraz po odbyciu dyskusji, odmawia nadania dr. Bartoszowi Marcinkowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

§ 2

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego może wnieść od uchwał, o których mowa wart.14 ust.2 iart.18a ust.11, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem właściwej rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

 

Wynik głosowania: uprawnionych 25 osób, obecnych 21 osób, oddano: 0 głosów „za”,
 19 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 4/2019/2020
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 21 listopada 2019 w sprawie
o nadaniu dr. Bartłomiejowi Gawinowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm..) w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, oraz po odbyciu dyskusji nadaje dr. Bartłomiejowi Gawinowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym dra Bartłomieja Gawina, recenzjami dorobku, opinią Komisji Habilitacyjnej oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 roku uznała, że osiągniecia naukowe dra Bartłomieja Gawina uzyskane po otrzymaniu stopnia naukowego doktora stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości. W swoim głównym osiągnięciu naukowym pt. „Informatyzacja biznesowych procesów operacyjnych i analitycznych w branży Facility Management”, zawierającym publikacje z czasopism o uznanej renomie światowej, a także w pozostałych publikacjach omawiających wyniki badań nad informatyzacją procesów biznesowych, dr Bartłomiej Gawin wykazał się umiejętnością prowadzenia badań naukowych zwiększających obecny stan wiedzy z zakresu zarządzania. Wykazał się ponadto dojrzałością w pracy zespołowej i w ubieganiu się o granty badawcze w drodze ogólnopolskiego konkursu.

§ 2

Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 3/2019/2020
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 21 listopada 2019 w sprawie
o odmowie nadania dr. Bartłomiejowi Gawinowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm..) w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, zawierającą opinię w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, oraz po odbyciu dyskusji odmawia nadania dr. Bartłomiejowi Gawinowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

§ 2

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego może wnieść od uchwał, o których mowa wart.14 ust.2 iart.18a ust.11, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem właściwej rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

Wynik głosowania: uprawnionych 25 osób, obecnych 21 osób, oddano: 1 głos „za”,
 18 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2/2019/2020
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 21 listopada 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Piotra Wróbla, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgra Alana Balli w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668, art. 201 pkt. 2) i na podstawie Statutu UG z dn. 13.06.2019 r. § 32 pkt 1 oraz § 30 ust. 1 pkt 1  Regulaminu Szkół Doktorskich UG podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia dra hab. Piotra Wróbla, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgra Alana Balli w dziedzinie nauk społecznych,
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Uchwała nr 1/2019/2020
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 21 listopada 2019 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Kamili Migdał Najman, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Agaty Majkowskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668, art. 201 pkt. 2) i na podstawie Statutu UG z dn. 13.06.2019 r. § 32 pkt 1 oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Szkół Doktorskich UG podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia dr hab. Kamili Migdał Najman, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Agaty Majkowskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Uchwała nr 0/2019/2020
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 21 listopada 2019 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Kamili Migdał Najman, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Agaty Majkowskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668, art. 201 pkt. 2) i na podstawie Statutu UG z dn. 13.06.2019 r. § 32 pkt 1 oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Szkół Doktorskich UG podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia dr hab. Kamili Migdał Najman, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Agaty Majkowskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.