Strona główna » Nauka
Aktualny numer

--

Jerzy Bieliński, Tomasz Bieliński
Przewagi konkurencyjne chińskiego przemysłu okrętowego
Competitive advantages of the Chinese shipbuilding industry - summary
Mateusz Bogdański, Krystyna Strzała
Bliźniaczy deficyt w krajach Unii Europejskiej – weryfikacja empiryczna
Twin Deficit in European Union - summary
Grzegorz Bucior, Beata Zackiewicz-Brunke
Centralizacja rozliczeń VAT w gminie – podmiotowość podatkowa gminnych jednostek organizacyjnych
Centralization of vat settlements – legal and tax separation of organizational units of the municipality - summary
Joanna Czerepko
Uwarunkowania zakupów transgranicznych klientów z obwodu kaliningradzkiego na terytorium Polski
Cross-border purchases of customers from the Kaliningrad oblast on Polish territory - summary
Małgorzata Dymyt, Tomasz Dymyt
Determinanty rozwoju innowacji w systemie opieki zdrowotnej
Determinants of innovation development in the health care system - summary
Andrzej Dżuryk
Finansowanie banków w procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
Funding of Banks in Resolution - summary
Karol Flisikowski
Międzysektorowa mobilność zatrudnienia oraz płac a efektywność rynków pracy
Intersectoral labor and wage mobility vs. efficiency of labor markets - summary
Agnieszka Florczak, Alicja Lisowska
Analiza porównawcza typów kultur organizacyjnych w instytutach naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Comparative analysis of types of organizational cultures in academic institutes of the University of Wrocław - summary
Paweł Galiński
Uwarunkowania wykorzystywania niestandardowych instrumentów finansowania potrzeb budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego
Conditions of using non-standard instruments of financing budget requirements by local governments - summary
Jerzy Gierusz, Monika Stepnowska
Wartość godziwa w wycenie bilansowej aktywów i zobowiązań spółek WIG 20
Fair value as measurement basis for assets and liabilities in financial statements of WIG 20 entities - summary
Anna Gierusz
Wpływ mechanizmu automatycznego uczestnictwa na udział pracowników w pracowniczych programach emerytalnych
Impact of automatic enrolment on occupational pension scheme participation - summary
Juliusz Giżyński, Ryszard Wierzba
Spadek znaczenia euro jako waluty międzynarodowej
The fall of importance of the euro as international currency - summary
Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik
An information system risk model for the risk management system of an organisation processing sensitive data
An information system risk model for the risk management system of an organisation processing sensitive data - summary
Ewa Pietryka
Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce w kontekście wprowadzenia systemu sieci szpitali
Financing the health care system in Poland in the context of the implementation of a network of hospitals - summary
Maciej Potyra
Korzyści i ograniczenia związane z wykorzystaniem podejścia probabilistycznego do prognozowania ludności Polski
Benefits and limitations of using probabilistic approach to forecast the population of Poland - summary
Jędrzej Siciński
Wybrane systemy wczesnego ostrzegania w predykcji upadłości europejskich linii lotniczych w latach 2009– 2017
Financial distress prediction for selected European airlines using financial models during the period 2009–2017 - summary