Strona główna » Nauka
Aktualny numer

ZARZĄDZANIE

Patrycja Krauze
Analiza strategii innowacyjności warunkujących rozwój przedsiębiorstw na rynku regionalnym
Analysis of innovative strategies having impact on enterprise development on regional market - summary
Anna Wysocka
Koncepcja Activity Based Working w oczach pracowników. Przedstawienie wyników badania jakościowego
The concept of Activity Based Working in the eyes of employees. Presentation of the results of the qualitative study - summary
Aleksandra Witoszek
Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników
Selection of game mechanisms to increase employees engagement and motivation - summary
Ewa Sikora
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Corporate social responsibility as an element of building a competitive advantage of an enterprise - summary
Małgorzata Idasiak
Aspekt pracowników 50+ w kontekście koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
Aspect of employees 50+ in the context of the concept of Corporate Social Responsibility - summary
Mariusz Gorustowicz, Elżbieta Skąpska
Skuteczność w ujęciu prakseologicznym jako istota procesu świadczenia usług inwestycyjno-budowlanych
Effectiveness in praxeological terms as the essence of the process of providing investment and construction services - summary
Aleksandra Sztajerowska
Rozmowa kwalifikacyjna w świetle studiów literaturowych i opinii pokolenia C
Interview in the light of literature studies and opinions of the C generation - summary

FINANSE

Dominika Rudiuk
Finansowanie projektów naukowo-badawczych na przykładach wybranych krajów
Financing research and development projects on examples of selected countries - summary
Krzysztof Lipka
Wewnętrzne procedury podatkowe jako element zarządzania podatkami w ekspansji zagranicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Internal Tax Procedures as an element of tax management process in outbound investment in CEE countries - summary
Adrian Gawęda
Międzysektorowa detekcja stymulant stóp zwrotu kapitału własnego w oparciu o 7-czynnikowy model Du Ponta
Cross-sector detection of the stimulus of return on equity indicator based on the 7-factor Du Pont model - summary

MARKETING

Anna Woźnica
Poprawność polityczna jako antybodziec działalności marketingowej
Political correctness as an anti-stimulant of marketing activity - summary
Kamila Charciarek, Mariusz Pudło
Zaawansowane technologie informacyjne wspomagające nawiązywanie kontaktów z klientem
Advanced information technologies supporting contacting with customers - summary