Strona główna » Wydział
Uchwały Rady Wydziału
Uchwała nr 16/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 18 czerwca 2020 w sprawie
nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Damianowi Nowakowi

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji powołanej przez Radę Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, nadaje mgr. Damianowi Nowakowi stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego przychyliła się do opinii komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Nowaka, w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Uwarunkowania rozwoju outsourcingu usług finansowych do centrów zlokalizowanych w Polsce”.

§ 2


Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 18 czerwca 2020 w sprawie
o odmowie nadania dr. Marcinowi Olkiewiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm..) w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, zawierającą opinię w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, oraz po odbyciu dyskusji odmawia nadania dr. Marcinowi Olkiewiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

§ 2

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego może wnieść od uchwał, o których mowa w art.14 ust.2 i art.18a ust.11, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem Rady Dyscypliny NoZiJ w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

 

UZASADNIENIE

Osiągnięcia naukowe dr. M. Olkiewicza nie stanowią znacznego wkładu w rozwój nauk o zarządzaniu (obecnie – dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości), gdyż najważniejsze z nich charakteryzuje niski poziom naukowy. Odnosi się to w szczególności to błędów metodycznych w projektowaniu i realizacji badań empirycznych, scharakteryzowanych w głównym osiągnięciu naukowym Kandydata, czyli w monografii pt. „Modelowe kreowanie jakości w organizacjach w ramach foresightu jakościowego”, a także do uchybień w sformułowaniu celu badawczego, na co zwrócili uwagę m.in. członkowie komisji habilitacyjnej (szczegóły zawiera protokół z dyskusji komisji habilitacyjnej z dnia 22.03.2019 r.).

Uchwała nr 14/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 18 czerwca 2020 w sprawie
o nadaniu dr Annie Wojewnik-Filipkowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm..) w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, oraz po odbyciu dyskusji nadaje dr Annie Wojewnik-Filipkowskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym dr Anny Wojewnik-Filipkowskiej, recenzjami dorobku, opinią Komisji Habilitacyjnej oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 roku uznała, że osiągnięcia naukowe dr Anny Wojewnik-Filipkowskiej uzyskane po otrzymaniu stopnia naukowego doktora stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości.

§ 2

Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 13/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Pawła Antonowicza, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Ulyany Zaremby w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668, art. 217) i na podstawie Statutu UG z dn. 13.06.2019 r. § 32 pkt 1 oraz uchwały Senatu UG nr 121/19 (zał.: rozdział 3, § 11) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia dra hab. Pawła Antonowicza, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Ulyany Zaremby w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie
powołania komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Nowaka

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję doktorską ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Nowaka
w składzie:

§ 2

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje komisji uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Nowaka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie
przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Nowaka i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu dwóch recenzji: dra hab. Marka Matejuna z Uniwersytetu Łódzkiego i dra hab. Jarosława Waśniewskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, przyjmuje rozprawę doktorską mgr. Damiana Nowaka pt. „Uwarunkowania rozwoju outsourcingu usług finansowych do centrów zlokalizowanych w Polsce” i dopuszcza ją do publicznej obrony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 10/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie
umorzenia postępowania habilitacyjnego dra Jarosława Kujawskiego

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 105 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 256 podjęła uchwałę o umorzeniu postępowania habilitacyjnego dra Jarosława Kujawskiego na wniosek zainteresowanego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie
o odmowie nadania dr Halinie Tańskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm..) w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, zawierającą opinię w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, odmawia nadania dr Halinie Tańskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym dr Haliny Tańskiej, recenzjami dorobku, opinią Komisji Habilitacyjnej oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2020 roku uznała, że osiągniecia naukowe dr Haliny Tańskiej uzyskane po otrzymaniu stopnia naukowego doktora nie stanowią znacznego wkładu w rozwój dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości .

§ 2

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego może wnieść od uchwał, o których mowa wart.14 ust.2 iart.18a ust.11, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem właściwej rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

Uchwała nr 8/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 12 grudnia 2019 w sprawie
zaopiniowania projektu kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego

Na podstawie § 110 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. 

– uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie opiniuje projekt kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego oraz wnosi o uwzględnienie następujących poprawek:

1) Należy zmienić formułę komisji oceniającej - nie powinna to być "instytucja" wydziałowa a "instytucja" funkcjonująca w ramach dyscypliny. Aktualny stan prawny formułuje następującą patologię: pracownik wydziału filologicznego zaliczany do dyscypliny nauki i zarządzaniu i jakości jego osiągnięcia naukowe będą oceniane przez komisję z wydziału filologicznego. Stanie się to źródłem licznych nieporozumień. 

2) Według proponowanych zapisów prawnych tylko Rektor jest zwolniony z oceny okresowej. Propozycja dołączenia do tego grona wszystkich prorektorów albo wprowadzić obowiązek oceny dla wszystkich pracowników. 

3) § 4

  2) opinia bezpośredniego przełożonego, której treść określa w szczególności postęp nauczyciela w czynnościach zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego (bark informacji dot. profesora tytularnego)

    4) przestrzeganie dyscypliny pracy i niekaralność za przewinienia dyscyplinarne (brak określenia, który kodeks należy brać pod uwagę: karny czy pracy)

   5) ewentualna opinia eksperta powołanego przez komisję oceniającą, w tym eksperta spoza Uniwersytetu (załącznik 1. §1 ust. 8. brak informacji nt. środków finansowania opinii eksperta).

4) „§ 6. 

   1. Osiągnięcia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, nauczyciel akademicki podlegający ocenie wskazuje w formularzu oceny, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Do formularza oceny należy dołączyć: 

   1) wykaz publikacji, patentów i projektów z systemu Baza wiedzy UG; 

   2) raport z ankiet, o których mowa w § 5; 

   3) pisemną opinię bezpośredniego przełożonego, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2; 

   4) inne dokumenty mogące mieć znaczenie dla oceny.”

Uwagi do podpunktów 2 i 3. Wynika z nich, że to pracownik ma dołączyć raport z ankiet oraz pisemną opinię przełożonego, a to nie pracownik je wykonuje. Wydaje się właściwsze, aby te dokumenty dołączał dziekanat i informował o tym pracownika. 

5) § 8.

   2) Komisja oceniająca zawiadamia w formie pisemnej ocenianego nauczyciela akademickiego o dokonanej ocenie. W przypadku oceny negatywnej dziekan lub dyrektor jednostki pozawydziałowej zawiadamia ocenianego nauczyciela w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. (brak podanego terminu, kiedy pracownik ma otrzymać zawiadomienie).

6) Monografia naukowa – recenzowana publikacja książkowa przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografią naukową jest również recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim. (należy doprecyzować ustalenia (bo prawo tego nie reguluje) w zakresie "gabarytów" monografii, aby zlikwidować nadużycia, polegające na wydawaniu książek, materiałów, ok. 70-90 stron, wskazywanych jako monografia. 

7) Zastrzeżenia dot. kryterium oceny szczegółowej w zakresie finansowania staży zagranicznych należy dodać, że staże powinny być finansowane ze źródeł zewnętrznych.

8) Warunkiem niezbędnym do uzyskania oceny pozytywnej w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku profesora, profesora uczelni oraz adiunkta, jest również złożenie wniosku o finansowanie badań ze źródeł zewnętrznych w okresie podlegającym ocenie. Warunek nie dotyczy nauczyciela, który w tym okresie był kierownikiem projektu. (W projektach naukowych np. NCBIR występuje oprócz roli kierownika projektu, rola kierownika merytorycznego pełniącego istotną funkcję kierowniczą w projekcie - taka funkcja jest zapisana we wnioskach o dofinansowanie składanych np. do NCBIR. Powinna być również ta funkcja wpisana do tego §1 ust. 6.  Dodać: (...) kierownikiem projektu lub kierownikiem merytorycznym projektu.)

9) § 2. (szczegółowe kryteria oceny osiągnięć…)

Osiągnięcia dydaktyczne: (par. 2 w punkcie 1, nr 1-3, nie są to osiągnięcia. Sugestia, aby zmienić tytułu pkt 1 na: Ocena działalności dydaktycznej. Zasadność tę potwierdza pkt 2, w którym wymienia się co jest osiągnięciem. Ocena (pozytywna/negatywna) jest wynikiem posiadania lub braku osiągnięć).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 12 grudnia 2019 w sprawie
umorzenia przewodu doktorskiego mgra Dawida Krupeja

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 105 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 29 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami podjęła uchwałę o umorzeniu przewodu doktorskiego mgr. Dawida Krupeja na wniosek zainteresowanego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 12 grudnia 2019 w sprawie
o nadaniu dr. Bartoszowi Marcinkowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm..) w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, oraz po odbyciu dyskusji nadaje dr. Bartoszowi Marcinkowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym dra Bartosza Marcinkowskiego, recenzjami dorobku, opinią Komisji Habilitacyjnej oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 roku uznała, że osiągniecia naukowe dra Bartosza Marcinkowskiego uzyskane po otrzymaniu stopnia naukowego doktora stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny: nauki
o zarządzaniu i jakości. Osiągnięcia te, w szczególności zawarte w cyklu publikacji pt. „Organizacyjne i technologiczne wyzwania w zakresie rozwoju rozwiązań IT globalizujących się podmiotów z sektora Facility Management” oraz w pozostałych publikacjach wzbogacają stan wiedzy z zakresu zarządzania, w szczególności zastosowań IT w podmiotach podlegającego globalizacji środowiska gospodarczego. Wyniki prac badawczych dra Bartosza Marcinkowskiego cieszą się uznaniem w międzynarodowych kręgach naukowych oraz wśród praktyków gospodarczych.

§ 2

Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 5/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 listopada 2019 w sprawie
o odmowie nadania dr. Bartoszowi Marcinkowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm..) w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, zawierającą opinię w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, oraz po odbyciu dyskusji, odmawia nadania dr. Bartoszowi Marcinkowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

§ 2

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego może wnieść od uchwał, o których mowa wart.14 ust.2 iart.18a ust.11, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem właściwej rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

 

Wynik głosowania: uprawnionych 25 osób, obecnych 21 osób, oddano: 0 głosów „za”,
 19 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 4/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 listopada 2019 w sprawie
o nadaniu dr. Bartłomiejowi Gawinowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm..) w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, oraz po odbyciu dyskusji nadaje dr. Bartłomiejowi Gawinowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym dra Bartłomieja Gawina, recenzjami dorobku, opinią Komisji Habilitacyjnej oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 roku uznała, że osiągniecia naukowe dra Bartłomieja Gawina uzyskane po otrzymaniu stopnia naukowego doktora stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości. W swoim głównym osiągnięciu naukowym pt. „Informatyzacja biznesowych procesów operacyjnych i analitycznych w branży Facility Management”, zawierającym publikacje z czasopism o uznanej renomie światowej, a także w pozostałych publikacjach omawiających wyniki badań nad informatyzacją procesów biznesowych, dr Bartłomiej Gawin wykazał się umiejętnością prowadzenia badań naukowych zwiększających obecny stan wiedzy z zakresu zarządzania. Wykazał się ponadto dojrzałością w pracy zespołowej i w ubieganiu się o granty badawcze w drodze ogólnopolskiego konkursu.

§ 2

Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 3/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 listopada 2019 w sprawie
o odmowie nadania dr. Bartłomiejowi Gawinowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm..) w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, zawierającą opinię w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, oraz po odbyciu dyskusji odmawia nadania dr. Bartłomiejowi Gawinowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

§ 2

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego może wnieść od uchwał, o których mowa wart.14 ust.2 iart.18a ust.11, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem właściwej rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

Wynik głosowania: uprawnionych 25 osób, obecnych 21 osób, oddano: 1 głos „za”,
 18 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 listopada 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Piotra Wróbla, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgra Alana Balli w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668, art. 201 pkt. 2) i na podstawie Statutu UG z dn. 13.06.2019 r. § 32 pkt 1 oraz § 30 ust. 1 pkt 1  Regulaminu Szkół Doktorskich UG podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia dra hab. Piotra Wróbla, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgra Alana Balli w dziedzinie nauk społecznych,
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Uchwała nr 1/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 listopada 2019 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Kamili Migdał Najman, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Agaty Majkowskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668, art. 201 pkt. 2) i na podstawie Statutu UG z dn. 13.06.2019 r. § 32 pkt 1 oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Szkół Doktorskich UG podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia dr hab. Kamili Migdał Najman, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Agaty Majkowskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Uchwała nr 0/2019/2020 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 listopada 2019 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Kamili Migdał Najman, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Agaty Majkowskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668, art. 201 pkt. 2) i na podstawie Statutu UG z dn. 13.06.2019 r. § 32 pkt 1 oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Szkół Doktorskich UG podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia dr hab. Kamili Migdał Najman, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Agaty Majkowskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.