Projekt
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania w jednym z największych na Pomorzu uniwersyteckich ośrodków,  który jest rozbudowywany w ramach Bałtyckiego Kampus Uniwersytetu Gdańskiego.

Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca 1970 roku. Powstał  z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku; później w jego skład weszło także Wyższe Studium Nauczycielskie. Prekursorką Wyższej Szkoły Ekonomicznej była Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Sopocie, która rozpoczęła działalność w 1945  roku i już w 1947 wydała pierwsze dyplomy, gdyż kontynuowali w niej naukę studenci trzeciego roku.

Obecnie Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad trzydzieści tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. 

Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania jest jednym z 10 wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i jednym z dwóch wydziałów zlokalizowanych w Sopocie. Prowadzi 3 letnie studia licencjackie oraz 2 letnie studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe. Łącznie na Wydziale Zarządzania kształci się około 5 tys. studentów, zdobywających nowoczesną wiedzę z zakresu: zarządzania, informatyki, finansów, bankowości i ubezpieczeń, rachunkowości. Plan i program studiów są tak skonstruowane i w taki sposób aktualizowane, aby absolwent Wydziału Zarządzania łączył ogólną wiedzę z różnych dyscyplin ekonomicznych z dobrą znajomością wybranej przez siebie specjalności. Najlepsi studenci mają możliwość studiowania według indywidualnego toku studiów. Wydział Zarządzania posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału liczy: 15 profesorów tytularnych, z czego 5 pochodzi z Instytutu Organizacji i zarządzania, 23 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu Gdańskiego, 87 doktorów zatrudnionych na stanowiskach adiunkta lub starszego wykładowcy oraz 29 starszych asystentów i asystentów. Znaczna część kadry posiada praktyczne doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, pełni ważne funkcje w radach nadzorczych spółek, oraz w ciałach doradczych administracji centralnej i lokalnej.

Wydział Zarządzania oferuje trzy kierunki studiów. W programie studiów na kierunku Zarządzanie wykorzystuje się wyniki najnowszych badań naukowych z dyscypliny nauki o zarządzaniu. Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej. Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania jak również praktycy o uznanej pozycji zawodowej.

Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy. Kierunek Zarządzanie spełnia warunki akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studenci kierunku działają w sześciu kołach naukowych realizując oryginalne prace badawcze, prezentowane na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Koło Naukowe Strateg w Instytucie Organizacji i Zarządzania jest jednym z najlepszych kół naukowych w Polsce. 

Instytut Organizacji i Zarządzania

Początki Instytutu Organizacji i Zarządzania sięgają roku 1963 kiedy to Profesor Alfred Czermiński utworzył Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomiki Produkcji WSE i objął jej kierownictwo. Reorganizacja Uczelni i powstanie Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku - usytuowała Katedrę w Instytucie Ekonomiki Przemysłu Wydziału Ekonomiki Produkcji.

Na początku lat 70-tych XX wieku z inicjatywy prof. dr hab. Alfreda Czermińskiego i dzięki jego niezwykłemu zaangażowaniu oraz umiejętnościom organizacyjnym rozbudowano skrzydło budynku, które zwane jest dzisiaj „Błękitną Alfredówką”.

17 września 1973 roku powołano Instytut Organizacji i Zarządzania. Powstał on na bazie dawnej Katedry Ekonomiki. Składał się on z czterech zakładów naukowo-dydaktycznych zatrudniających 25 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 5 pracowników administracyjnych.

Obecnie zatrudnionych jest w nim 25 pracowników naukowo-dydaktycznych, prowadzących zajęcia na wszystkich typach studiów oraz 2 pracowników administracyjnych i 1 pracownik techniczny.

W Instytucie pracuje 5 profesorów zwyczajnych z tytułem naukowym oraz 6 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Plasuje to Instytut Organizacji i Zarządzania na pierwszym miejscu na Wydziale Zarządzania.

Instytut Organizacji i Zarządzania oferuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia dwie specjalności jedną Menedżerską a drugą Menedżer Personalny.

W ramach Instytutu Organizacji i Zarządzania organizowane są również studia podyplomowe, których tematyka związana jest z zarządzaniem zarówno w szerokim ujęciu tematyki zarządzania przedsiębiorstwem, jak i bardziej specjalistycznym dotyczącym zarządzaniem zasobami ludzkimi, Lean Management, zarządzania w jednostkach opieki zdrowotnej, a także zarządzania wymiarem sprawiedliwości.

Obecnie Instytut posiada trzy bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne posiadające wszelkie udogodnienia niezbędne dla sprawnego i efektywnego prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Studenckie Koło Naukowe Strateg działające w Instytucie Organizacji i Zarządzania jest najlepszym kołem naukowym na Wydziale Zarządzania i jednym z najlepszych kół naukowych w Polsce. 

 


ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stac.: telefon+48 58 523 14 70
st. niestac.: telefon+48 58 523 11 38
e-mail rekrutacja.wzr@ug.edu.pl
© 2016