Projekt
Grupa Energa

Grupa Energa SA jest jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych. Jej   podstawowa działalność obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Jest jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce.  Zasila w energię elektryczną ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Eksploatuje ponad 182 tys. km* linii energetycznych, 21,5 TWh energii dostarczonej w 2015 roku. Jej sieć dystrybucyjna  obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi około 24 proc. powierzchni kraju.

Strategia prowadzona jest w zgodzie z misją i wizją Grupy Energa. Dąży do tego, aby utrzymać wiodącą pozycję wśród polskich spółek użyteczności publicznej oraz dalszy wzrost efektywności i jakości oferowanych usług, dzięki wspólnym wysiłkom zaangażowanych pracowników.

Zależy jej nie tylko na osiągnięciu pozycji preferowanego i niezawodnego dostawcy energii, ale również na ograniczeniu oddziaływania na środowisko naturalne i zachowaniu stabilności finansowej poprzez inwestowanie w obszar częściowo regulowany, czyli dystrybucję.

Strategia Grupy Energa na lata 2013-2020 oparta jest na trzech kluczowych filarach, które budują naszą wartość i wyznaczają kierunki rozwoju: rozwój działalności dystrybucyjnej, minimalizacja wpływu na środowisko, stała koncentracja na obsłudze klienta.

Dążenie do tego, aby Grupa Energa poprzez nieustanny rozwój tworzyła wartość dla akcjonariuszy i innych interesariuszy. Chce być postrzegana jako wydajny i innowacyjny podmiot, który elastycznie dopasowuje się do warunków rynkowych, utrzymuje profil działalności o niskim ryzyku biznesowym i bezpieczną strukturę kapitału.

Działalność Grupy Energa obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Koncentruje się w trzech kluczowych obszarach biznesowych.


Segment Dystrybucji skupiający działalność polegającą na dystrybucji energii elektrycznej.

Liderem segmentu jest spółka ENERGA-OPERATOR SA.

Segment Wytwarzania obejmujący głównie wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz działalność wytwórczą w elektrowniach konwencjonalnych i elektrociepłowniach, a także dystrybucję ciepła. Liderem segmentu jest spółka Energa Wytwarzanie.

Segment Sprzedaży, na który składa się działalność związana z obrotem energią elektryczną oraz obsługą klienta prowadzona jest przez spółki lidera segmentu Energa Obrót i Energa Obsługa i Sprzedaż oraz usługi oświetlenia ulicznego i drogowego świadczone przez spółkę Energa Oświetlenie

Działalność wspierająca trzy podstawowe segmenty działalności w Grupie jest skonsolidowana i zarządzana przez Energa SA.

Spółkami świadczącymi usługi wsparcia dla głównych segmentów działalności są przede wszystkim centra usług wspólnych świadczące usługi obsługi księgowej, kadrowo-płacowej,

Segment Dystrybucji

Segment Dystrybucji jest jednostką biznesową utworzoną ze spółki Energa-Operator SA, lidera segmentu, oraz wyspecjalizowanych spółek zależnych. Wspólnie są one odpowiedzialne za wypełnianie zadań Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Model organizacyjny segmentu określa jednoznaczny podział ról i odpowiedzialności za wykonanie zadań, oddzielając rolę zarządzającego budżetem i majątkiem sieciowym od funkcji realizujących prace na sieci.

Operatorem Systemu Dystrybucji, na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest lider segmentu. Zgodnie z wymogami koncesji na działalność dystrybucyjną, segment odpowiada za rozwój, eksploatację i modernizację infrastruktury dystrybucyjnej na obszarze swojego funkcjonowania oraz za zapewnienie dostawy energii o prawidłowych parametrach jakościowych odbiorcom przyłączonym do swojej sieci elektroenergetycznej.

ENERGA-OPERATOR SA

Energa Operator SA dostarcza energię elektryczną na  obszarze ¼ powierzchni Polski (północna i środkowa część kraju).

Z jej usług korzysta łącznie ponad 2,9 mln odbiorców.

Spółka eksploatuje ponad 182 tys. km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, 21,5 TWh energii dostarczonej w 2015 roku.

Majątek spółki tworzy ponadto m.in.: 279 głównych punktów zasilania (GPZ) oraz rozdzielni wysokiego napięcia (WN), około 59 tys. stacji średniego/niskiego napięcia (SN/nN) i rozdzielni SN oraz około milion przyłączy. 


ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stac.: telefon+48 58 523 14 70
st. niestac.: telefon+48 58 523 11 38
e-mail rekrutacja.wzr@ug.edu.pl
© 2016