Strona główna » Rekrutacja
Studia pierwszego stopnia - licencjackie

Nowoczesne studia na Wydziale Zarządzania

Począwszy od roku akademickiego 2023/24 wprowadzamy na Wydziale Zarządzania wiele zmian i nowości w ofercie dydaktycznej. Dokonaliśmy kompleksowej reorganizacji w programach studiów, formach kształcenia i metodach nauczania, szczególnie na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia.

Przygotowaliśmy od nowa wszystkie programy studiów. Zaktualizowaliśmy treści programowe wszystkich przedmiotów. Zaproponowaliśmy nowe ścieżki dydaktyczne, które pozwolą studentom w atrakcyjny sposób zdobywać najnowszą wiedzę, wszechstronne umiejętności i najbardziej poszukiwane na rynku krajowym i międzynarodowym kompetencje zawodowe oraz społeczne.

Znacząco zmniejszyliśmy liczbę przedmiotów, zastępując je interdyscyplinarnymi blokami tematycznymi. Jeden blok tematyczny może mieć nawet 75 godzin zajęć i obejmować wykład, ćwiczenia, laboratoria i projekt semestralny wykonywany przy aktywnym udziale studentów. Realizacją bloku tematycznego zajmuje się cały zespół wykładowców o różnych, wyjątkowych kompetencjach i specjalnościach. W proces dydaktyczny włączamy także doświadczonych praktyków.

Zmiany te zwiększą interdyscyplinarność studiów i przyczynią się do większej integracji szczegółowych umiejętności niezbędnych do realizacji bardziej złożonych zadań. Ponadto pozwolą one na wprowadzenie wielu innowacji dydaktycznych, w szczególności podstawowego modelu kształcenia, na który złożą się: project-based learning, tutoring i gamifikacja.

Zastąpiliśmy funkcjonujące w ramach poszczególnych kierunków studiów specjalności ścieżkami specjalnościowymi. Na każdym kierunku studiów takich ścieżek jest przynajmniej kilka. W programie studiów na każdej specjalności jest wskazanych 5 specjalnościowych bloków tematycznych realizowanych w wymiarze 75 godzin każdy. Student wybiera i realizuje 3 spośród nich, aby uzyskać dyplom w danej specjalności. Jeżeli student będzie realizował ścieżkę, która pozwala uzyskać specjalne uprawnienie i certyfikaty, może wybrać takich bloków specjalnościowych więcej. Szczegółowe informacje o blokach specjalnościowych znajdują się w zakładkach poszczególnych kierunków studiów.

Studia pierwszego stopnia, licencjackie:

  • przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, (wyjątek stanowią kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią poza granicami Polski)
  • trwają 3 lata (6 semestrów),
  • przygotowują do pracy w określonych zawodach i nowoczesnych specjalnościach,
  • kończą się uzyskaniem tytułu licencjata,
  • przygotowują do studiów II stopnia (magisterskich) na wielu kierunkach i wielu uczelniach,
  • realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  • Ścieżkę specjalnościową definiuje wybór 3 z 5 specjalnościowych bloków tematycznych. Lista bloków specjalnościowych jest zapisana z zakładkach opisujących daną specjalność. Zasada ta nie dotyczy specjalności Financial Analyst na kierunku Finanse i Rachunkowość i Aplikacji Internetowych w Biznesie na kierunku Informatyka i Ekonometria, gdzie wybór specjalności następuje w trakcie rekrutacji.