Strona główna » Wydział
Uchwały Rady Wydziału
Aktualizacja: Wtorek, 19 grudnia 2017 roku, godz. 13:00
Uchwała nr 18/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
utworzenia oraz zatwierdzenia programu kształcenia studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektami IT”

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.) w związku z § 43 ust. 1 pkt 7 i 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. oraz § 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 roku (t.j. Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania uchwala program kształcenia międzywydziałowych studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektami IT” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Wydziału Zarządzania postanawia wystąpić do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego o utworzenie studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami IT”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
przyznania indeksów laureatom Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego

Rada Wydziału Zarządzania wyraża zgodę na przyjęcie, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, sześciu laureatów etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 i przyznaje trzy indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Finanse i Rachunkowość oraz trzy indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Zarządzanie.

W przypadku większej liczby zgłoszeń od w/w laureatów, niż przewidziana liczba miejsc na kierunek, decyduje kolejność według największej liczby punktów uzyskanych z trzech etapów Olimpiady na szczeblu centralnym.

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę w sprawie przyznania indeksów laureatom Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Uchwała nr 16/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
niekompletnych grup seminaryjnych (seminaria licencjackie i magisterskie) oraz sposobów wynagradzania za ich prowadzenie

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę dot. liczby studentów w nowo tworzonej grupie seminaryjnej – zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 103/R/13 z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie określenia liczebności grup na Uniwersytecie Gdańskim (z późn. zm.) – powinna wynosić od 8 do 12 osób. Na Wydziale Zarządzania dopuszcza się tworzenie mniej liczebnych grup, ale nie mniejszych niż czteroosobowe. W przypadku, gdy grupa seminaryjna w chwili jej powołania liczy mniej  niż 8 osób, wówczas stawka godzinowa wynagrodzenia za zajęcia seminaryjne jest zmniejszona w stosunku do stawki za nadgodziny na danym stanowisku pracy o wskaźnik równy liczbie studentów w grupie seminaryjnej podzielonej przez 8. Powyższy przelicznik ma zastosowanie jedynie wtedy, kiedy pracownik zrealizował w danym roku akademickim godziny nadliczbowe.

Uchwała nr 15/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Kujawy

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Kujawy.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

 

Egzaminy doktorskie mgr. Sławomira Kujawy odbędą się z:

- finansów

Bankowość

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Leszek Pawłowicz - egzaminator

prof. dr hab. Ryszard Wierzba - członek

- ekonomii

Makroekonomia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk - egzaminator                                

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki - członek                                  

            - języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 14/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Sławomira Kujawy

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Sławomira Kujawy pt. „Inwestycje alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych” następujące osoby:

  1. dr hab. Agatę Adamską, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  2. dr hab. Annę Rzeczycką, prof. PG – Politechnika Gdańska.
Uchwała nr 13/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dra Marka Ossowskiego w przewodzie doktorskim mgr Danuty Kowalskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Marka Ossowskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Danuty Kowalskiej.

Uchwała nr 12/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dr Renaty Płoskiej w przewodzie doktorskim mgr Dominiki D. Gawron

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Renaty Płoskiej na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Dominiki D. Gawron.

Uchwała nr 11/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Mirosławowi Czapiewskiemu w przewodzie doktorskim mgr Anny Seiffert

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Mirosława Czapiewskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Anny Seiffert.

Uchwała nr 10/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Anny Seiffert w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. dr. hab. Mirosławowi Szrederowi

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Anny Seiffert na temat Koncepcja wykorzystania wtórnych źródeł danych w zarządzaniu leczeniem farmakologicznym osób starszychpowierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Mirosławowi Szrederowi.

Uchwała nr 9/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr Agnieszce Watole-Bamber

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Agnieszce Watole-Bamber stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego”.

Uchwała nr 8/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr. inż. Piotrowi Sliżowi

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. inż. Piotrowi Sliżowi stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Koncepcja wielopłaszczyznowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji na przykładzie obsługi posprzedażnej w sektorze motoryzacyjnym.

Uchwała nr 7/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse mgr Katarzynie G. Koleśnik

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Katarzynie G. Koleśnik stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej pt.Wpływ uwarunkowań kulturowych na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wybranych krajach świata.

Uchwała nr 6/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 października 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Dominiki D. Gawron w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Dominiki D. Gawron na temat Ocena znajomości i stosowania zasad etyki w zawodzie księgowego w Polscepowierzając funkcję promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk.

Uchwała nr 5/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 października 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Danuty Kowalskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Danuty Kowalskiej na temat Koncepcja rachunku kosztów dla potrzeb zarządzania operacyjnego jednostkami świadczącymi usługi badawczo-rozwojowepowierzając funkcję promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk.

Uchwała nr 4/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 września 2017 w sprawie
zmiany nazwy przedmiotu „Analiza statystyczna w badaniach rynku” na „Analiza rynku” na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r.), podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy przedmiotu „Analiza statystyczna w badaniach rynku” na „Analiza rynku” na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria począwszy od r. ak. 2017/2018.

Uchwała nr 3/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 września 2017 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Artura Dunala

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Artura Dunala.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

 

Egzaminy doktorskie mgr. Artura Dunala odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - egzaminator

prof. dr hab. Piotr Grajewski - członek

- socjologii

Socjologia kultury

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. UG, dr hab. Jarosław Załęcki - egzaminator                                

prof. dr hab. Piotr Grajewski - członek                                  

               - języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 2/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 września 2017 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Artura Dunala

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Artura Dunala pt. „Czynniki i zakres zmian kulturowych w przedsiębiorstwach produkujących autobusy przejętych przez kapitał zagraniczny” następujące osoby:

1. prof. UMK, dr hab. Aldonę Glińską – Neweś  – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

2. prof. UG, dra hab. Jarosława Waśniewskiego –  Uniwersytet Gdański.

Uchwała nr 1/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 września 2017 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr inż. Ewie Malinowskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Pillath

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr inż. Ewy Malinowskiej na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Pillath.

Uchwała nr 0/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 21 września 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Pillath w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. UG, dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Pillath na temat „Metodyka pomiaru poziomu jakości marketingu ekologicznego” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej.