Strona główna » Wydział
Uchwały Rady Wydziału
Aktualizacja: Czwartek, 23 marca 2017 roku, godz. 15:48
Uchwała nr 48/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
odbywania konsultacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania UG

1. Nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale Zarządzania zobowiązany jest do odbywania konsultacji w następującym wymiarze czasowym:

A. osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego – dwie godziny lekcyjne (90 minut) tygodniowo, jednorazowo lub
w różnych terminach;

            B.  pozostałe osoby – dwie godziny lekcyjne (90 minut) tygodniowo w dwóch różnych

            dniach tygodnia (po jednej godzinie).

2. Terminy konsultacji powinny uwzględniać możliwości uczestniczenia w nich studentów tego rodzaju studiów (stacjonarnych lub niestacjonarnych), na których pracownik wykonuje zadania dydaktyczne w danym semestrze.

3. Proponowane terminy odbywania konsultacji zatwierdza na początku semestru kierownik danej jednostki.

Uchwała nr 47/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
powołania i zatwierdzenia składu Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Zarządzania w kadencji 2016-2020
 1. prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania/przedstawiciel Katedry Statystyki,
 2. prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz – przedstawiciel Instytutu Organizacji
  i Zarządzania,
 3. prof. dr hab. Ryszard Wierzba – przedstawiciel Katedry Bankowości,
 4. prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki – przedstawiciel Katedry Ekonometrii,
 5. dr Renata Płoska – przedstawiciel Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw,
 6. dr hab. Ewelina Sokołowska – przedstawiciel Katedry Finansów Przedsiębiorstw,
 7. dr Angelika Kędzierska – Szczepaniak – przedstawiciel Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego,
 8. dr Jacek Maślankowski – przedstawiciel Katedry Informatyki Ekonomicznej,
 9. dr Anna Wojewnik-Filipkowska – przedstawiciel Katedry Inwestycji i Nieruchomości,
 10. prof. UG, dr hab. Robert Bęben– przedstawiciel Katedry Marketingu,
 11. prof. dr hab. Teresa Martyniuk – przedstawiciel Katedry Rachunkowości,
Uchwała nr 46/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
korekty programu studiów stacjonarnych II stopnia oraz programu studiów niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Zarządzania w zakresie likwidacji zajęć z „Wychowania fizycznego” od r. ak. 2017/2018

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę (działając na podstawie §4 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia MNiSzW z dn. 26 września 2016 r., w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1596)) w sprawie korekty programu studiów stacjonarnych II stopnia oraz programu studiów niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Zarządzania w sprawie likwidacji zajęć z „Wychowania fizycznego” od r. ak. 2017/2018.

Uchwała nr 45/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
uruchomienia specjalności „Analiza danych – Big data” na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria z jednoczesną likwidacją specjalności ,,Statystyka ubezpieczeniowa”

Rada Wydziału Zarządzania postanawia, że w r. ak. 2017/2018 zostanie uruchomiona specjalność „Analiza danych – Big data” na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria z założeniem, że w związku z uruchomieniem w/w specjalności likwiduje się specjalność ,,Statystyka ubezpieczeniowa” na drugim stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Uchwała nr 44/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
przyjęcia zasad rekrutacji, terminów oraz limitu przyjęć na Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania w roku akademickim 2017/2018

Rada Wydziału Zarządzania przyjmuje podane poniżej zasady rekrutacji, terminy oraz limit przyjęć na Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania w roku akademickim 2017/2018.

REKRUTACJA NA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE Z EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA
2017/2018

Studia są prowadzone przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Forma postępowania rekrutacyjnego

Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej

Termin i miejsce składania dokumentów

Rejestracja elektroniczna w systemie IRK od 26 czerwca 2017 r.

Termin i miejsce składania dokumentów:

26 czerwca – 21 lipca 2017 r. oraz 28 sierpnia – 01 września 2017 r.

Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UG, pok. 131

ul. Armii Krajowej 119, 81-824 Sopot

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 6 września 2017 r.

Dziekanat Wydziału Ekonomicznego, pok. 129

Wymagane dokumenty

1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz);

2. Życiorys (formularz), zawierający również krótką prezentację koncepcji rozprawy doktorskiej;

3. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość, poświadczona za zgodność z oryginałem;

4. 3 zdjęcia o wymiarze 45 mm x 65 mm;

5. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich

6. Dodatkowo kandydat może złożyć:

- wykaz posiadanych publikacji naukowych,

- opinię przyszłego opiekuna naukowego,

- opis koncepcji rozprawy doktorskiej – z zakresu ekonomii.

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego

 

Po złożeniu wymaganych dokumentów kandydat wybiera przyszłego opiekuna naukowego z oferty przedstawionej w programie studiów (kandydat samodzielnie uzgadnia termin spotkania z przyszłym opiekunem naukowym w celu uzyskania jego opinii). W przypadku, gdy kandydat nie wybierze samodzielnie przyszłego opiekuna naukowego i nie złoży jego opinii, Komisja Rekrutacyjna proponuje opiekuna na podstawie złożonego podania kandydata i wskazanych przez niego zainteresowań naukowych.

Punktacja postępowania rekrutacyjnego:

 1. Zgodność profilu ukończonych studiów magisterskich z celami kształcenia na studiach doktoranckich – do 3 punktów;
 2. Wynik studiów (potwierdzony dyplomem ukończenia studiów magisterskich) – do 3 punktów;
 3. Posiadanie publikacji naukowych – do 3 punktów;
 4. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ocenione na podstawie życiorysu (np. ukończone studia podyplomowe, staże i kursy zawodowe, certyfikaty językowe) – do 3 punktów;
 5. Opinia przyszłego opiekuna naukowego o kandydacie – do 3 punktów;
 6. Przedstawienie zainteresowań badawczych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – do 5 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 20.

Limit przyjęć

20

Dodatkowe informacje

Informacje na stronach internetowych wydziałów:

Wydział Ekonomiczny http://ekonom.ug.edu.pl/web/studia/?lang=pl&ao=studia_doktoranckie

Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UG, pok. 131

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

Kontakt: Mirosława Dudek

tel.: +48 58 523 12 48

e-mail: m.dudek@ug.edu.pl

 

 

Wydział Zarządzania

http://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=425

Dziekanat Wydziału Zarządzania, pok. 121

ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

Kontakt: mgr Joanna Kuchcińska

Tel.: +48 58) 523 14 32

e-mail: joanna.kuchcinska@ug.edu.pl

Uchwała nr 43/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
przyjęcia zasad rekrutacji, terminów oraz limitu przyjęć na Niestacjonarnych Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Rada Wydziału Zarządzania przyjmuje podane poniżej zasady rekrutacji, terminy oraz limit przyjęć na Niestacjonarnych Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2017/2018.

 

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Wydział Zarządzania

Niestacjonarne studia doktoranckie

Nabór w roku akademickim 2017/2018 i tryb studiów

tak/nie, stacjonarne/niestacjonarne (niewłaściwe skreślić)

Forma postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna, egzamin, inne)

postępowanie konkursowe

(na podstawie złożonych aplikacji)

Termin i miejsce składania dokumentów

08.09–22.09.2017, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć dodatkowa rekrutacja w terminie 25.09–29.09.2017

Dziekanat Wydziału Zarządzania, Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 121

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu (*niewłaściwe skreślić)

 

Wymagane dokumenty

podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz dostępny na stronie www.studiadoktoranckie.wzr.ug.edu.pl), kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie www.studiadoktoranckie.wzr.ug.edu.pl), opinia przyszłego opiekuna naukowego, list motywacyjny, życiorys zawodowy (CV), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego, zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat (formularz dostępny na stronie www.studiadoktoranckie.wzr.ug.edu.pl), 3 fotografie o wymiarze 37 mm x 52

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego

opinia przyszłego opiekuna naukowego (do 10 pkt); ocena życiorysu zawodowego pod względem doświadczenia zawodowego związanego z profilem studiów doktoranckich (do 10 pkt); ocena listu motywacyjnego pod względem stopnia przygotowania projektu rozprawy doktorskiej (do10 pkt)

Informacje (kontakt)

kandydat samodzielnie uzgadnia termin spotkania z przyszłym opiekunem naukowym w celu uzyskania jego opinii; informacji na temat studiów udziela Pani mgr Joanna Kuchcińska, Dziekanat Wydziału Zarządzania, pok. 121, www.studiadoktoranckie.wzr.ug.edu.pl, tel. 58 523-14-32, email: joanna.kuchcinska@ug.edu.pl

LIMIT PRZYJĘĆ W ROKU AK. 2017/2018

10 osób

Uchwała nr 42/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
limitów przyjęć studentów w roku akademickim 2017/2018 oraz w sprawie przyjęcia zasad i terminów rekrutacji w r. akad. 2018/2019 dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu postanowiła podjąć uchwałę (działając na podst. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2014 r. poz. 1198) w sprawie limitów przyjęć studentów w roku akademickim 2017/2018 oraz w sprawie przyjęcia zasad i terminów rekrutacji w roku akademickim 2018/2019 dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG.

Uchwała nr 41/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
umorzenia przewodu doktorskiego mgr. Marcina Kisielewskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) postanowiła podjąć uchwałę o umorzeniu przewodu doktorskiego mgr. Marcina Kisielewskiego.

Uchwała nr 40/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Bogusława A. Suwary

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Bogusława A. Suwary.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr. Bogusława A. Suwary odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Ryszard Rutka - egzaminator

prof. dr hab. Jerzy Bieliński - członek

- psychologii

Psychologia społeczna

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Hanna Brycz - egzaminator                                

prof. dr hab. Małgorzata Czerska - członek                                  

- języka rosyjskiego

Język rosyjski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Wanda Klipo  – egzaminator - lektor

prof. dr hab. Małgorzata Czerska -  członek

Uchwała nr 39/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Bogusława A. Suwary

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Bogusława A. Suwary pt. „System motywowania urzędników a zadania gmin miejskich” w osobach:

1. prof. dra hab. Czesława Zająca – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

2. prof. dra hab. Piotra Grajewskiego – Uniwersytet Gdański.

Uchwała nr 38/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Emilii M. Dobrowolskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji: promotora w osobie prof. dra hab. Jacka Rybickiego oraz promotora pomocniczego w osobie dra Wojciecha Machela

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Emilii M. Dobrowolskiej na temat „Modele współpracy uczelni technicznych z przedsiębiorstwami w tworzeniu innowacji – identyfikacja i kierunki rozwoju” powierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Jackowi Rybickiemu oraz funkcję promotora pomocniczego dr. Wojciechowi Machelowi.

Uchwała nr 37/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Moniki Mazurowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji: promotora w osobie prof. UG, dr hab. Barbary Gierusz oraz promotora pomocniczego w osobie dr Ewy Wycinki

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Moniki Mazurowskiej na temat „Rezerwy bilansowe jako narzędzie zapewnienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr hab. Barbarze Gierusz oraz funkcję promotora pomocniczego dr Ewie Wycince.

Uchwała nr 36/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 lutego 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr. Bartoszowi M. Surawskiemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. Bartoszowi M. Surawskiemu stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Model wykorzystania specjalistów w zarządzaniu wiedzą.

Uchwała nr 35/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie
zmiany liczby punktów ECTS wykładów do wyboru prowadzonych w j. angielskim

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę w sprawie zmiany liczby punktów ECTS wykładów do wyboru prowadzonych w j. angielskim. Liczba punktów ECTS dla wykładów do wyboru realizowanych w języku angielskim w wymiarze 15 godzin zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym będzie wynosiła 2, począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

Uchwała nr 34/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie
powołania i zatwierdzenia składu Komisji Programowej Wydziału Zarządzania w kadencji 2016-2020
 1. prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania,
 2. prof. UG, dr hab. Tadeusz Bołt,
 3. prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych,
 4. dr hab. Paweł Antonowicz – Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych,
 5. prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz – przedstawiciel Instytutu Organizacji
  i Zarządzania,
 6. prof. UG, dr hab. Leszek Pawłowicz – przedstawiciel Katedry Bankowości,
 7. prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki – przedstawiciel Katedry Ekonometrii,
 8. prof. dr hab. Jerzy Bieliński – przedstawiciel Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw,
 9. prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska (w zastępstwie dr Anna Golec) – przedstawiciel Katedry Finansów Przedsiębiorstw,
 10. dr Angelika Kędzierska – Szczepaniak – przedstawiciel Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego,
 11. prof. dr hab. Stanisław Wrycza – przedstawiciel Katedry Informatyki Ekonomicznej,
 12. prof. dr hab. Krystyna Dziworska – przedstawiciel Katedry Inwestycji i Nieruchomości,
 13. prof. UG, dr hab. Z. Wojciech Żurawik – przedstawiciel Katedry Marketingu,
 14. prof. UG, dr hab. Arleta Szadziewska – przedstawiciel Katedry Rachunkowości,
 15. przedstawiciel Samorządu Studentów,
 16. przedstawiciel Samorządu Doktorantów.
Uchwała nr 33/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie
korekty tematu pracy doktorskiej mgr Justyny Zawadzkiej

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę w sprawie korekty tematu pracy doktorskiej mgr Justyny Zawadzkiej z tematu „Kultura organizacyjna uczelni niepublicznych – stan, determinanty i kierunki doskonaleniana temat Zgodność kultury organizacyjnej ze strategiami akademickich uczelni niepublicznych”.

Uchwała nr 32/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie
nadania dr Ewelinie Sokołowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1852 ze zm.) postanawia nadać dr Ewelinie Sokołowskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie: ekonomia.

Uchwała nr 31/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse mgr. Andrzejowi B. Dżurykowi

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. Andrzejowi B. Dżurykowi stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej pt. „Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego”.

Uchwała nr 30/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dra Dariusza Trojanowskiego w przewodzie doktorskim mgr Barbary T. Majewskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dra Dariusza Trojanowskiego w przewodzie doktorskim mgr Barbary T. Majewskiej.

Uchwała nr 29/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dr Ewy Majerowskiej w przewodzie doktorskim mgr Jolanty A. Ossowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dr Ewy Majerowskiej w przewodzie doktorskim mgr Jolanty A. Ossowskiej.

Uchwała nr 28/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dr Ewy Majerowskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja P. Gierusza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dr Ewy Majerowskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja P. Gierusza.

Uchwała nr 27/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Natalii K. Cichoń w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. UG, dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Natalii K. Cichoń na temat „Model promocji leków OTC w segmencie młodych konsumentów” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi.

Uchwała nr 26/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Sliża w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. dr. hab. Piotrowi Grajewskiemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Sliża na temat „Koncepcja wielopłaszczyznowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji na przykładzie obsługi posprzedażnej w sektorze motoryzacyjnym” powierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Piotrowi Grajewskiemu.

Uchwała nr 25/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
warunków przygotowywania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w języku angielskim

Zgodnie z § 33 Regulaminu studiów Rada Wydziału Zarządzania ustala następujące warunki przygotowywania prac dyplomowych w języku angielskim oraz prowadzenia w języku angielskim egzaminów dyplomowych.

1. Student ma prawo przygotować i bronić pracę dyplomową w języku angielskim.

2. Zamiar przygotowywania pracy w języku angielskim student powinien uzgodnić
z promotorem w ciągu pierwszych pięciu tygodni odbywania seminarium dyplomowego.

3. Jeżeli promotor nie wyrazi zgody na podjęcie się prowadzenia pracy dyplomowej w języku angielskim, dziekan – na wniosek zainteresowanego studenta – wyznacza innego promotora.

4. Opinie promotora i recenzenta pracy dyplomowej napisanej w języku angielskim są sporządzane w języku polskim lub w języku angielskim.

5. Pytania egzaminacyjne są sporządzane w języku polskim lub w języku angielskim.
Podczas egzaminu dyplomowego student udziela odpowiedzi w języku angielskim.

6. Wszystkie pozostałe zasady, dotyczące prac i egzaminów dyplomowych, stosuje się zgodnie z Rozdziałem 5 Regulaminu studiów.

Uchwała nr 24/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 27 ust. 3  pkt 3 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2014 r., poz. 1852 ze zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1842), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego zespołu powołanego w celu przygotowania wniosku dotyczącego czynności o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych, biorąc pod uwagę pozytywne opinie recenzentów, członków zespołu oraz członków Rady Wydziału, podjęła uchwałę popierającą wniosek o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej.

Uchwała nr 23/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Doroty Lewańskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powołania promotora w osobie prof. UG, dr hab. Haliny Czubasiewicz promotora pomocniczego w osobie dra Marka Rutki

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Doroty Lewańskiej na temat „Model kierowania zespołem zróżnicowanym wiekowo w bankach z polskim kapitałem” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr hab. Halinie Czubasiewicz oraz funkcję promotora pomocniczego dr. Markowi Rutce.

Uchwała nr 22/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny K. Piotrowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powołania: promotora w osobie prof. UG, dra hab. Z. Wojciecha Żurawika promotora pomocniczego w osobie dr inż. Sylwii Badowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Magdaleny K. Piotrowskiej na temat „Strategia marketingowa jako czynnik konkurencji na rynku międzywojewódzkich przewozów pasażerskich” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi oraz funkcję promotora pomocniczego dr inż. Sylwii Badowskiej.

Uchwała nr 21/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Urszuli Kęprowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powołania: promotora w osobie prof. UG, dra hab. Z. Wojciecha Żurawika promotora pomocniczego w osobie dr Anny Dziadkiewicz

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Urszuli Kęprowskiej na temat „Model marketingu wydarzeń w promocji turystycznej miasta” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi oraz funkcję promotora pomocniczego dr Annie Dziadkiewicz.

Uchwała nr 20/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja P. Gierusza w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Macieja P. Gierusza na temat „Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście użyteczności sprawozdania finansowegopowierzając funkcję promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk.

Uchwała nr 19/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Jolanty A. Ossowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Jolanty A. Ossowskiej na temat „Koncepcja sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa postawionego w stan upadłości” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk.

Uchwała nr 18/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
kierunku prac zespołu dziekańskiego w zakresie określenia warunków przygotowywania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w języku obcym

Rada Wydziału w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała prace zespołu dziekańskiego w sprawie określenia warunków przygotowywania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w języku obcym.

 

Uchwała nr 17/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 października 2016 w sprawie
ustalenia semestru jako okresu rozliczeniowego na Niestacjonarnych Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania ustala semestr jako okres rozliczeniowy na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Zarządzania UG. Treść niniejszej uchwały nawiązuje do zapisu w Regulaminie Studiów Doktoranckich UG, § 14.

 

Uchwała nr 16/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
przekształcenia Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw w Zakład Rozwoju Przedsiębiorstwa w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw
 • Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. Zarządzenia Rektora UG nr R/40/11 podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw w Zakład Rozwoju Przedsiębiorstwa w Katedrze EP.
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.11.2016 r.
Uchwała nr 15/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
likwidacji Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw Okrętowych w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw
 •  Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. Zarządzenia Rektora UG nr R/40/11 podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw Okrętowych w Katedrze EP.
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.11.2016 r.
Uchwała nr 14/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Szymańskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - Rozdział 1 – Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich (Dz. U. z dnia 05.09.2014 r., poz. 1198 z późn. zm.): podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Szymańskiej.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Magdaleny Szymańskiej odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. dr hab. Ryszard Rutka - egzaminator

Prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - członek

- socjologii

Socjologia

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. UG, dr Jarosław Załęcki - egzaminator                                

Prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - członek                                  

             - języka angielskiego

Język angielski

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Mgr Barbara Lubich-Pyrzowska – egzaminator - lektor

Prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 13/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Szymańskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Szymańskiej pt. „Model promocji lekkiej atletyki w Polsce”  w osobach:

1. prof. UEP, dra hab. inż. Zygmunta Waśkowskiego – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

2. prof. UG, dr hab. Annę Górczyńską – Uniwersytet Gdański.

Uchwała nr 12/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr Aleksandrze Kasińskiej-Sarnowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Aleksandrze Kasińskiej-Sarnowskiej stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej pt. „Metodyka doskonalenia jakości usług medycznych w szpitalach”.

Uchwała nr 11/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr inż. Agnieszce M. Jarosik-Michalak

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr inż. Agnieszce M. Jarosik-Michalak stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej pt. „Model organizacyjnych praktyk zarządzania karierą w Polsce”.

Uchwała nr 10/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
określenia terminu złożenia pracy dyplomowej zgodnie z § 30. ust. 1 Regulaminu studiów

Na podstawie § 30. ust. 5 Regulaminu studiów, Rada Wydziału postanawia określić termin złożenia pracy dyplomowej przez tych studentów, którzy nie byli w stanie złożyć jej w dziekanacie do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia, zgodnie z § 30. ust. 1 Regulaminu studiów. Student może uzyskać zgodę Dziekana lub właściwego Prodziekana na złożenie pracy dyplomowej w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od dnia wskazanego jako ostatni dzień przedłużenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej. Okres przedłużenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej nie może być dłuższy niż 1 miesiąc (zgodnie z § 14 ust. 5 Regulaminu studiów).

 

Uchwała nr 9/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
korekty programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie na specjal.: Inwestycje i Nieruchomości dot. r. ak. 2016/2017

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie korekty programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie na specjalności: Inwestycje i Nieruchomości dot. r. ak. 2016/2017w której:
przedmiot „Podatki w działalności gospodarczej” z semestru V zostanie przeniesiony na semestr VI i wymieniony z przedmiotem „Elementy prawa handlowego” (zmiana dot. tylko r. ak. 2016/2017).

 

Uchwała nr 8/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Dżuryka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - Rozdział 1 – Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich (Dz. U. z dnia 05.09.2014 r., poz. 1198 z późn. zm): podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Dżuryka.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr. Andrzeja Dżuryka odbędą się z:

- finansów

Bankowość

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. dr hab. Ryszard Wierzba - egzaminator

Prof. dr hab. Jerzy Bieliński - członek

- ekonomii

Makroekonomia

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk - egzaminator                                

Prof. dr hab. Jerzy Bieliński - członek                                  

             - języka angielskiego

Język angielski

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Mgr Barbara Lubich-Pyrzowska – egzaminator - lektor

Prof. dr hab. Jerzy Bieliński -  członek

Uchwała nr 7/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Dżuryka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Dżuryka pt. „Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilizacji polskiego systemu finansowego” w osobach:

1. prof. dra hab. Jana Szambelańczyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

2. prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Uchwała nr 6/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety G. Zamiar

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - Rozdział 1 – Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich (Dz. U. z dnia 05.09.2014 r., poz. 1198 z późn. zm.): podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety G. Zamiar.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr inż. Elżbiety G. Zamiar odbędą się z:

- zarządzania

Informatyka

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. UG, dr hab. Przemysław Lech - egzaminator

Prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - członek

- finansów

Finanse

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska - egzaminator                                

Prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - członek                                  

             - języka angielskiego

Język angielski

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Mgr Barbara Lubich-Pyrzowska – egzaminator - lektor

Prof.UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 5/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety G. Zamiar

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety G. Zamiar pt. „Koncepcja benchmarkingu systemów informatycznych administracji samorządowej” w osobach:
1. prof. dr hab. inż. Celiny Olszak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

2. prof. UG, dra hab. Jerzego Auksztola – Uniwersytet Gdański.

 

Uchwała nr 4/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Anny E. Dorobczyńskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. UG, dr hab. Halinie Czubasiewicz

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Anny E. Dorobczyńskiej na temat „Metodyka badania satysfakcji zawodowej pracowników szpitali” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr hab. Halinie Czubasiewicz.

Uchwała nr 3/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Sławomira Kujawy w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Elżbiecie Ostrowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Sławomira Kujawy na temat „Inwestycje alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Elżbiecie Ostrowskiej”.

 

Uchwała nr 2/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Barbary T. Majewskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Krystynie Dziworskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Barbary T. Majewskiej na temat „Koncepcja monitorowania rynku nieruchomości mieszkaniowych” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Krystynie Dziworskiej.

 

Uchwała nr 1/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
nadania dr. Jarosławowi A. Waśniewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1852 ze zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1842) postanawia nadać dr. Jarosławowi Waśniewskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.