Strona główna » Wydział
Uchwały Rady Wydziału
Aktualizacja: Piątek, 01 marca 2019 roku, godz. 13:22
Uchwała nr 69/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
przyjęcia Raportu Samooceny dot. jakości kształcenia Wydziału Zarządzania za 2018 r.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu postanowiła podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia Raportu Samooceny Wydziału Zarządzania dot. jakości kształcenia za 2018 r.

Raport Samooceny Wydziału Zarządzania dot. jakości kształcenia za 2018 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 68/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
programu kształcenia studiów podyplomowych „Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa” oraz wystąpienia do Rektora UG w sprawie uruchomienia w/w studiów podyplomowych od roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.) w związku z § 43 ust. 1 pkt 7 i 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. oraz § 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 roku (t.j. Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania UG uchwala program kształcenia międzywydziałowych studiów podyplomowych „Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Wydziału Zarządzania UG postanawia wystąpić do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego o utworzenie studiów podyplomowych „Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 3

Uchwała nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
obowiązku zaliczenia przez studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Zarządzania jednego przedmiotu w języku angielskim w ciągu całego cyklu studiów od roku akademickiego 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania UG w głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie obowiązku zaliczenia przez studentów studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzania jednego przedmiotu w języku angielskim w ciągu całego cyklu studiów o następującym brzmieniu:

Na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzania wprowadza się obowiązek realizacji przez każdego studenta przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim w ciągu całego toku studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Obowiązek ten dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

Dla umożliwienia pełnej realizacji tych obowiązków władze dziekańskie zwiększą udział przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w programach studiów na wszystkich kierunkach oraz w ofercie przedmiotów do wyboru.

W szczególności, przygotowanie pracy dyplomowej w języku angielskim oraz zdanie egzaminu dyplomowego uważa się za spełnienie powyższego warunku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 66/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
modyfikacji programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie w zakresie specjalności Inwestycje i Nieruchomości od r. ak. 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze.zm.), podjęła uchwałę w sprawie modyfikacji programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie w zakresie specjalności Inwestycje i Nieruchomości, począwszy od r. ak. 2019/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 65/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
oferowanych specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na wszystkich kierunkach Wydziału Zarządzania UG od roku akademickiego 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze.zm.), podjęła uchwałę w sprawie oferowanych specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na wszystkich kierunkach Wydziału Zarządzania UG od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 64/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
zatwierdzenia programu studiów kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz wystąpienia do Senatu UG w sprawie jego uruchomienia od roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt. 5) i 9) Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania UG, po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania UG, zatwierdza program studiów kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

§ 2

Rada Wydziału Zarządzania UG postanawia wystąpić do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie uruchomienia kierunku studiów Zarządzanie instytucjami służby zdrowia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, od roku akademickiego 2019/2020.

§ 3

Program studiów, w tym informacje ogólne o kierunku studiów wraz z wskazaniem dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się, plan studiów stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 2

Uchwała nr 63/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
zatwierdzenia programu studiów kierunku Ubezpieczenia- studia interdyscyplinarne na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz wystąpienia do Senatu UG w sprawie jego uruchomienia od roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt. 5) i 9) Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania UG, po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania UG, zatwierdza program studiów kierunku Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne  na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

§ 2

Rada Wydziału Zarządzania UG postanawia wystąpić do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie uruchomienia kierunku studiów Ubezpieczenia na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2019/2020.

§ 3

Program studiów, w tym informacje ogólne o kierunku studiów wraz z wskazaniem dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się oraz plan studiów stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1

Uchwała nr 62/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Lechowi Kujawskiemu w przewodzie doktorskim mgr inż. Celiny Bójczuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Lecha Kujawskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Celiny Bójczuk.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 61/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Aleksandra Dreczki w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. dr. hab. Piotrowi Grajewskiemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Aleksandra Dreczki na temat „Model oceny poziomu dynamicznego zarządzania procesami w organizacjach logistycznych” powierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Piotrowi Grajewskiemu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 60/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Andrzeja Reszke w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Lucjanowi Czechowskiemu, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Andrzeja Reszke na temat „Ocena wpływu stygmatyzacji technologicznej na wartość nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie wybranych lokalizacjipowierzając funkcję promotora dr. hab. Lucjanowi Czechowskiemu, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 59/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dr hab. Danuty Strahl na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dr hab. Danuty Strahl na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 58/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Anny Zamojskiej na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr hab. Anny Zamojskiej na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 57/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dr hab. Jadwigi Sucheckiej na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dr hab. Jadwigi Sucheckiej na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 56/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dra hab. Jacka Rybickiego na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartłomieja Gawina

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dra hab. Jacka Rybickiego na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartłomieja Gawina.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 55/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Jacka Winiarskiego na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartłomieja Gawina

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra hab. Jacka Winiarskiego na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartłomieja Gawina.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 54/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Przemysława Lecha na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartłomieja Gawina

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra hab. Przemysława Lecha na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartłomieja Gawina.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 53/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Bartłomieja Gawina w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Bartłomieja Gawina
w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 52/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dra hab. Piotra Grajewskiego na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartosza Marcinkowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)  oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dra hab. Piotra Grajewskiego na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartosza Marcinkowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 51/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Jerzego Auksztola na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartosza Marcinkowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz  art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra hab. Jerzego Auksztola na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartosza Marcinkowskiego.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 50/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dra hab. Bernarda Kubiaka na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartosza Marcinkowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dra hab. Bernarda Kubiaka na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartosza Marcinkowskiego.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 49/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Bartosza Marcinkowskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Bartosza Marcinkowskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 48/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
powołania prof. dra hab. Stanisława Wryczy na członka zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk ekonomicznych dr. hab. Pawłowi Miłobędzkiemu, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) powołała prof. dra hab. Stanisława Wryczę na członka zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego dr. hab. Pawłowi Miłobędzkiemu, prof. nadzw.   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 47/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
powołania prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej na członkinię zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk ekonomicznych dr. hab. Pawłowi Miłobędzkiemu, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) powołała prof. dr hab. Magdalenę Jerzemowską na członkinię zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego dr. hab. Pawłowi Miłobędzkiemu, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 46/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
powołania prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej na przewodniczącą zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk ekonomicznych dr. hab. Pawłowi Miłobędzkiemu, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) powołała prof. dr hab. Elżbietę Ostrowską na przewodniczącą zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego dr. hab. Pawłowi Miłobędzkiemu, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 44/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie
likwidacji studiów podyplomowych „Lean Management w usługach” na Wydziale Zarządzania

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 7 Statutu UG z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. postanowiła podjąć uchwałę o likwidacji studiów podyplomowych „Lean Management w usługach” z uwagi na brak odpowiedniej liczby kandydatów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 43/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Celiny Bójczuk w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr inż. Celiny Bójczuk na temat „Zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Chinach” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 42/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Adamowi Barembruchowi w przewodzie doktorskim mgr Marty Bowszys

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Adama Barembrucha na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Marty Bowszys.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 41/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Marty Bowszys w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Elżbiecie Ostrowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Marty Bowszys na temat „Rozwój rynku emisji pierwotnych spółek w Polsce” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Elżbiecie Ostrowskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 40/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
przyjęcia procedury przygotowania, weryfikacji, ewaluacji i zatwierdzania sylabusów na Wydziale Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia procedury przygotowania, weryfikacji, ewaluacji i zatwierdzania sylabusów na Wydziale Zarządzania UG.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1

Załącznik 2

Uchwała nr 39/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
przyjęcia schematu działań w zakresie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia schematu działań w zakresie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UG.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik 1

Uchwała nr 38/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
sprawie określenia terminów składania wniosków o wznowieniu studiów

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie określenia terminów składania wniosków o wznowieniu studiów o następującej treści: „Decyzje w sprawie wznowienia studiów na Wydziale Zarządzania UG podejmuje  - zgodnie z paragrafem 47 Regulaminu Studiów – dziekan Wydziału Zarządzania. Ustala się, że wniosek o wznowienie studiów powinien zostać złożony przez zainteresowaną osobę nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia semestru, na którym ma nastąpić wznowienie.

Podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie wznowienia studiów następuję nie później niż w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 37/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
przyjęcia zasad i terminów rekrutacji w r. akad. 2019/2020 dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu postanowiła podjąć uchwałę (działając na podst. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668 oraz zgodnie z treścią art. 266 przepisów wprowadzających) w sprawie przyjęcia zasad i terminów rekrutacji w roku akademickim 2019/2020 dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 36/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Michała Marcinika

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Michała Marcinika.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr. Michała Marcinika odbędą się z:

- zarządzania

Informatyka

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Jerzy Auksztol, prof. nadzw. - egzaminator                                

dr hab. Przemysław Lech, prof. nadzw. - członek                                  

- ekonomii

Ekonomia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. nadzw. - egzaminator

dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. nadzw.- członek

- języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Rada Wydziału w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Michała Marcinika.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Termin zdawania egzaminów doktorskich – do 28 lutego 2019 rok

 

Uchwała nr 35/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Marcinika

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Marcinika pt. „Synergia technologii teleinformatycznych i mobilnych jako stymulator innowacyjnych modeli biznesowych” następujące osoby:

 1. dra hab. Michała Golińskiego, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 2. dra hab. Cezarego Mańkowskiego – Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 34/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Sylwii Kuczamer - Kłopotowskiej w przewodzie doktorskim mgr. Norberta Saneckiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Sylwii Kuczamer - Kłopotowskiej na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Norberta Saneckiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 33/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Norberta Saneckiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Robertowi Bębnowi, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Norberta Saneckiego na temat „Model zarządzania marketingowego na rynku farmaceutycznym w warunkach gospodarki cyfrowej” powierzając funkcję promotora dr. hab. Robertowi Bębnowi, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Krzywdzińskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Magdalenie Jerzemowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Krzywdzińskiego na temat „Własność państwa i jej implikacje dla akcjonariuszy spółek elektroenergetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Magdalenie Jerzemowskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Przybyłowskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i powierzenia funkcji promotora dr hab. Annie Zamojskiej, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Michała Przybyłowskiego na temat „Koncepcja pomiaru efektów publicznego wsparcia polskiego rynku venture capital” powierzając funkcję promotora dr hab. Annie Zamojskiej, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Anny Zamojskiej, prof. nadzw. UG na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr hab. Anny Zamojskiej, prof. nadzw. UG  na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Eweliny Sokołowskiej, prof. nadzw. UG na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr hab. Eweliny Sokołowskiej, prof. nadzw. UG na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
wyznaczenia prof. dra hab. Jerzego Bielińskiego na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dra hab. Jerzego Bielińskiego na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Doroty Ciołek w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Doroty Ciołek w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr Lidii Skarżyńskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Lidii Skarżyńskiej stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Model komunikacji marketingowej z wykorzystaniem gier reklamowych online”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia (zgodnie z art. 15 pkt.1 w/w Ustawy).

Uchwała nr 25/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia mgr Paulinie Nogal-Meger

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Paulinie Nogal-Meger stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Ekonomiczno – prawne aspekty stosowania nieuczciwej konkurencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia (zgodnie z art. 15 pkt.1 w/w Ustawy).

Uchwała nr 24/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
zmiany składu Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Zarządzania w kadencji 2016-2020
 1. prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania/przedstawiciel Katedry Statystyki,
 2. prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz – przedstawiciel Instytutu Organizacji i Zarządzania,
 3. prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki – przedstawiciel Katedry Ekonometrii,
 4. dr Renata Płoska – przedstawiciel Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw,
 5. prof. UG, dr hab. Ewelina Sokołowska – przedstawiciel Katedry Finansów Przedsiębiorstw,
 6.  dr Angelika Kędzierska – Szczepaniak – przedstawiciel Katedry Bankowości i Finansów,
 7. dr Jacek Maślankowski – przedstawiciel Katedry Informatyki Ekonomicznej,
 8. dr Anna Wojewnik-Filipkowska – przedstawiciel Katedry Inwestycji i Nieruchomości,
 9. prof. UG, dr hab. Robert Bęben  – przedstawiciel Katedry Marketingu,
 10. dr Marek Ossowski – przedstawiciel Katedry Rachunkowości.

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020 w w/w składzie.

Uchwała nr 23/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
zmiany składu Komisji Programowej Wydziału Zarządzania w kadencji 2016-2020
 1. prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania, przewodniczący,
 2. prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych, przedstawiciel Katedry Statystyki,
 3. prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz – Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych, przedstawiciel Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw,
 4. prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz – przedstawiciel Instytutu Organizacji i Zarządzania,
 5. prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki – przedstawiciel Katedry Ekonometrii,
 6. prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska – przedstawiciel Katedry Finansów Przedsiębiorstw,
 7. prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska - przedstawiciel Katedry Bankowości i Finansów,
 8.  dr Angelika Kędzierska – Szczepaniak – przedstawiciel Katedry Bankowości i Finansów,
 9. dr Kamila Bielawska - przedstawiciel Katedry Bankowości i Finansów,
 10. prof. dr hab. Stanisław Wrycza – przedstawiciel Katedry Informatyki Ekonomicznej,
 11. dr Krzysztof Szczepaniak  – przedstawiciel Katedry Inwestycji i Nieruchomości,
 12. prof. UG, dr hab. Robert Bęben – przedstawiciel Katedry Marketingu,
 13. prof. UG, dr hab. Arleta Szadziewska – przedstawiciel Katedry Rachunkowości,
 14. przedstawiciel Samorządu Studentów,
 15. przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu Komisji Programowej Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020 w w/w składzie.

 

Uchwała nr 22/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Jakuba K. Głóda

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) podjęła uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr. Jakuba K. Głóda.

Uchwała nr 21/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
wyznaczenia powtórnego terminu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego oraz składu komisji przeprowadzającej w/w egzamin w przewodzie doktorskim mgr Anety K. Muzolf

Rada Wydziału w głosowaniu wyraziła zgodę na powtórny termin zdawania egzaminu doktorskiego z języka angielskiego oraz wyznaczyła skład komisji przeprowadzającej w/w egzamin w przewodzie doktorskim mgr Anety K. Muzolf.

Termin egzaminu doktorskiego przyjęto –  nie wcześniej niż 1 luty 2019 r.

Uchwała nr 20/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Moniki E. Mazurowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Moniki E. Mazurowskiej.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Moniki E. Mazurowskiej odbędą się z:

- finansów

Rachunkowość

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Arleta Szadziewska, prof. nadzw. - egzaminator                                

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska -  członek                                  

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. nadzw. - egzaminator

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. nadzw.- członek

mgr Monika E. Mazurowska posiada Certificate in Advanced English (CAE) w związku z tym na podstawie w/w certyfikatu jest zwolniona z obowiązku zdawania egzaminu z j. obcego (Załącznik nr 1 do rozporządzenia MNiSzW z 30 października 2015 r., poz.1842 ze zm.).

Rada Wydziału w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Moniki E. Mazurowskiej.

Uchwała nr 19/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Moniki E. Mazurowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595  z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Moniki E. Mazurowskiej pt. „Rezerwy bilansowe jako narzędzie zapewnienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa” następujące osoby:

 1. dr hab. Marzenę Remlein, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 2. prof. dr hab. Teresę Martyniuk – Sopocka Szkoła Wyższa.
Uchwała nr 18/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
zmiany promotora z dr hab. Barbary Żurawik, prof. nadzw. i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi, prof. nadzw. w przewodzie doktorskim mgr. Remigiusza Modrzyńskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie zmiany promotora z dr hab. Barbary Żurawik, prof. nadzw. i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi, prof. nadzw. w przewodzie doktorskim mgr. Remigiusza Modrzyńskiego pt. „Koncepcja strategii kreowania marki handlowej na rynku galanterii skórzanej”.

Uchwała nr 17/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
zmiany promotora z prof. dra hab. Bogdana Nogalskiego i powierzenia funkcji promotora dr hab. Agnieszce Szpitter, prof. nadzw. w przewodzie doktorskim mgr. inż. Grzegorza Maliszewskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie zmiany promotora z prof. dra hab. Bogdana Nogalskiego i powierzenia funkcji promotora dr hab. Agnieszce Szpitter, prof. nadzw. w przewodzie doktorskim mgr. inż. Grzegorza Maliszewskiego pt. „Proces kontrolowania przeciwpożarowego. Diagnoza i projekcja zmian”.

Uchwała nr 16/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Agacie Borowskiej - Pietrzak w przewodzie doktorskim mgr. Michała P. Czubasiewicza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Agaty Borowskiej – Pietrzak na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Michała P. Czubasiewicza.

Uchwała nr 15/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Michała P. Czubasiewicza w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Tomaszowi Kawce, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Michała P. Czubasiewicza na temat „Controlling personalny jako determinanta strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi” powierzając funkcję promotora dr. hab. Tomaszowi Kawce, prof. nadzw.

Uchwała nr 14/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Czerepko w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i powierzenia funkcji promotora dr hab. Kamili Migdał Najman, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Joanny Czerepko na temat „Uwarunkowania zakupów transgranicznych na przykładzie klientów z Obwodu Kaliningradzkiego” powierzając funkcję promotora dr hab. Kamili Migdał Najman, prof. nadzw.

Uchwała nr 13/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr. Mariuszowi I. Orlikowskiemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) i art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. Mariuszowi I. Orlikowskiemu stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Marketing partnerski jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku przemysłu chemicznego.

Uchwała nr 12/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia mgr Annie M. Gierusz

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) i art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Annie M. Gierusz stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych”.

Uchwała nr 11/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
określenia zaktualizowanych efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie określenia zaktualizowanych efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania UG.

§ 1

 „Efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie” (do uchwały Senatu UG nr 57/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania (ze zm.)) – otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

„Efekty kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość” (do uchwały Senatu UG nr 57/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania (ze zm.)) – otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

„Efekty kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria” (do uchwały Senatu UG nr 57/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania (ze zm.)) – otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
przyjęcia Strategii rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2023

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dn. 08.01.2018 r. postanowiła podjąć uchwałę w sprawie określenia i przyjęcia Strategii rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2023.

Uchwała nr 9/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Wojciechowi Machelowi w przewodzie doktorskim mgr. Jarosława Lewandowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Wojciecha Machela na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Jarosława Lewandowskiego.

Uchwała nr 8/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Lewandowskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Lewandowskiego na temat „Koncepcja rekonwersji kadr sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” powierzając funkcję promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Uchwała nr 7/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Flisa w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. dr. hab. Stanisławowi Wryczy

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałęo otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Flisa na temat Koncepcja systemu rekomendacji handlowej z wykorzystaniem serwisów społecznościowychpowierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Stanisławowi Wryczy.

Uchwała nr 6/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Lechowi Kujawskiemu w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza B. Bogdańskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Lecha Kujawskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza B. Bogdańskiego.

Uchwała nr 5/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza B. Bogdańskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Krystynie Strzale

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Mateusza B. Bogdańskiego na temat „Weryfikacja hipotezy bliźniaczego deficytu w krajach Unii Europejskiej” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Krystynie Strzale.

Uchwała nr 4/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
wyznaczenia prof. UG, dr hab. Haliny Czubasiewicz na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. UG, dr hab. Haliny Czubasiewicz na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza.

Uchwała nr 3/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
wyznaczenia prof. UG, dr hab. Elżbiety Wojnickiej - Sycz na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. UG, dr hab. Elżbiety Wojnickiej – Sycz na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza.

Uchwała nr 2/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
wyznaczenia prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza.

Uchwała nr 1/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Marcina Olkiewicza w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Marcina Olkiewicza w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.