Strona główna » Wydział
Uchwały Rady Wydziału
Aktualizacja: Wtorek, 24 stycznia 2017 roku, godz. 14:49
Uchwała nr 30/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dra Dariusza Trojanowskiego w przewodzie doktorskim mgr Barbary T. Majewskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dra Dariusza Trojanowskiego w przewodzie doktorskim mgr Barbary T. Majewskiej.

Uchwała nr 29/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dr Ewy Majerowskiej w przewodzie doktorskim mgr Jolanty A. Ossowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dr Ewy Majerowskiej w przewodzie doktorskim mgr Jolanty A. Ossowskiej.

Uchwała nr 28/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dr Ewy Majerowskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja P. Gierusza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w osobie dr Ewy Majerowskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja P. Gierusza.

Uchwała nr 27/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Natalii K. Cichoń w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. UG, dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Natalii K. Cichoń na temat „Model promocji leków OTC w segmencie młodych konsumentów” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi.

Uchwała nr 26/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Sliża w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. dr. hab. Piotrowi Grajewskiemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Sliża na temat „Koncepcja wielopłaszczyznowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji na przykładzie obsługi posprzedażnej w sektorze motoryzacyjnym” powierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Piotrowi Grajewskiemu.

Uchwała nr 25/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
warunków przygotowywania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w języku angielskim

Zgodnie z § 33 Regulaminu studiów Rada Wydziału Zarządzania ustala następujące warunki przygotowywania prac dyplomowych w języku angielskim oraz prowadzenia w języku angielskim egzaminów dyplomowych.

1. Student ma prawo przygotować i bronić pracę dyplomową w języku angielskim.

2. Zamiar przygotowywania pracy w języku angielskim student powinien uzgodnić
z promotorem w ciągu pierwszych pięciu tygodni odbywania seminarium dyplomowego.

3. Jeżeli promotor nie wyrazi zgody na podjęcie się prowadzenia pracy dyplomowej w języku angielskim, dziekan – na wniosek zainteresowanego studenta – wyznacza innego promotora.

4. Opinie promotora i recenzenta pracy dyplomowej napisanej w języku angielskim są sporządzane w języku polskim lub w języku angielskim.

5. Pytania egzaminacyjne są sporządzane w języku polskim lub w języku angielskim.
Podczas egzaminu dyplomowego student udziela odpowiedzi w języku angielskim.

6. Wszystkie pozostałe zasady, dotyczące prac i egzaminów dyplomowych, stosuje się zgodnie z Rozdziałem 5 Regulaminu studiów.

Uchwała nr 24/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 27 ust. 3  pkt 3 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2014 r., poz. 1852 ze zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1842), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego zespołu powołanego w celu przygotowania wniosku dotyczącego czynności o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych, biorąc pod uwagę pozytywne opinie recenzentów, członków zespołu oraz członków Rady Wydziału, podjęła uchwałę popierającą wniosek o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej.

Uchwała nr 23/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Doroty Lewańskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powołania promotora w osobie prof. UG, dr hab. Haliny Czubasiewicz promotora pomocniczego w osobie dra Marka Rutki

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Doroty Lewańskiej na temat „Model kierowania zespołem zróżnicowanym wiekowo w bankach z polskim kapitałem” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr hab. Halinie Czubasiewicz oraz funkcję promotora pomocniczego dr. Markowi Rutce.

Uchwała nr 22/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny K. Piotrowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powołania: promotora w osobie prof. UG, dra hab. Z. Wojciecha Żurawika promotora pomocniczego w osobie dr inż. Sylwii Badowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Magdaleny K. Piotrowskiej na temat „Strategia marketingowa jako czynnik konkurencji na rynku międzywojewódzkich przewozów pasażerskich” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi oraz funkcję promotora pomocniczego dr inż. Sylwii Badowskiej.

Uchwała nr 21/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Urszuli Kęprowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powołania: promotora w osobie prof. UG, dra hab. Z. Wojciecha Żurawika promotora pomocniczego w osobie dr Anny Dziadkiewicz

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Urszuli Kęprowskiej na temat „Model marketingu wydarzeń w promocji turystycznej miasta” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi oraz funkcję promotora pomocniczego dr Annie Dziadkiewicz.

Uchwała nr 20/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja P. Gierusza w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Macieja P. Gierusza na temat „Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście użyteczności sprawozdania finansowegopowierzając funkcję promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk.

Uchwała nr 19/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Jolanty A. Ossowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Jolanty A. Ossowskiej na temat „Koncepcja sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa postawionego w stan upadłości” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk.

Uchwała nr 18/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 24 listopada 2016 w sprawie
kierunku prac zespołu dziekańskiego w zakresie określenia warunków przygotowywania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w języku obcym

Rada Wydziału w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała prace zespołu dziekańskiego w sprawie określenia warunków przygotowywania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w języku obcym.

 

Uchwała nr 17/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 października 2016 w sprawie
ustalenia semestru jako okresu rozliczeniowego na Niestacjonarnych Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania ustala semestr jako okres rozliczeniowy na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Zarządzania UG. Treść niniejszej uchwały nawiązuje do zapisu w Regulaminie Studiów Doktoranckich UG, § 14.

 

Uchwała nr 16/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
przekształcenia Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw w Zakład Rozwoju Przedsiębiorstwa w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw
  • Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. Zarządzenia Rektora UG nr R/40/11 podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw w Zakład Rozwoju Przedsiębiorstwa w Katedrze EP.
  • Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.11.2016 r.
Uchwała nr 15/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
likwidacji Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw Okrętowych w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw
  •  Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. Zarządzenia Rektora UG nr R/40/11 podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw Okrętowych w Katedrze EP.
  • Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.11.2016 r.
Uchwała nr 14/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Szymańskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - Rozdział 1 – Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich (Dz. U. z dnia 05.09.2014 r., poz. 1198 z późn. zm.): podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Szymańskiej.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Magdaleny Szymańskiej odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. dr hab. Ryszard Rutka - egzaminator

Prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - członek

- socjologii

Socjologia

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. UG, dr Jarosław Załęcki - egzaminator                                

Prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - członek                                  

             - języka angielskiego

Język angielski

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Mgr Barbara Lubich-Pyrzowska – egzaminator - lektor

Prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 13/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Szymańskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Szymańskiej pt. „Model promocji lekkiej atletyki w Polsce”  w osobach:

1. prof. UEP, dra hab. inż. Zygmunta Waśkowskiego – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

2. prof. UG, dr hab. Annę Górczyńską – Uniwersytet Gdański.

Uchwała nr 12/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr Aleksandrze Kasińskiej-Sarnowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Aleksandrze Kasińskiej-Sarnowskiej stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej pt. „Metodyka doskonalenia jakości usług medycznych w szpitalach”.

Uchwała nr 11/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 października 2016 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr inż. Agnieszce M. Jarosik-Michalak

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr inż. Agnieszce M. Jarosik-Michalak stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej pt. „Model organizacyjnych praktyk zarządzania karierą w Polsce”.

Uchwała nr 10/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
określenia terminu złożenia pracy dyplomowej zgodnie z § 30. ust. 1 Regulaminu studiów

Na podstawie § 30. ust. 5 Regulaminu studiów, Rada Wydziału postanawia określić termin złożenia pracy dyplomowej przez tych studentów, którzy nie byli w stanie złożyć jej w dziekanacie do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia, zgodnie z § 30. ust. 1 Regulaminu studiów. Student może uzyskać zgodę Dziekana lub właściwego Prodziekana na złożenie pracy dyplomowej w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od dnia wskazanego jako ostatni dzień przedłużenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej. Okres przedłużenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej nie może być dłuższy niż 1 miesiąc (zgodnie z § 14 ust. 5 Regulaminu studiów).

 

Uchwała nr 9/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
korekty programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie na specjal.: Inwestycje i Nieruchomości dot. r. ak. 2016/2017

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie korekty programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie na specjalności: Inwestycje i Nieruchomości dot. r. ak. 2016/2017w której:
przedmiot „Podatki w działalności gospodarczej” z semestru V zostanie przeniesiony na semestr VI i wymieniony z przedmiotem „Elementy prawa handlowego” (zmiana dot. tylko r. ak. 2016/2017).

 

Uchwała nr 8/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Dżuryka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - Rozdział 1 – Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich (Dz. U. z dnia 05.09.2014 r., poz. 1198 z późn. zm): podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Dżuryka.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr. Andrzeja Dżuryka odbędą się z:

- finansów

Bankowość

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. dr hab. Ryszard Wierzba - egzaminator

Prof. dr hab. Jerzy Bieliński - członek

- ekonomii

Makroekonomia

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk - egzaminator                                

Prof. dr hab. Jerzy Bieliński - członek                                  

             - języka angielskiego

Język angielski

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Mgr Barbara Lubich-Pyrzowska – egzaminator - lektor

Prof. dr hab. Jerzy Bieliński -  członek

Uchwała nr 7/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Dżuryka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Dżuryka pt. „Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilizacji polskiego systemu finansowego” w osobach:

1. prof. dra hab. Jana Szambelańczyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

2. prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Uchwała nr 6/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety G. Zamiar

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - Rozdział 1 – Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich (Dz. U. z dnia 05.09.2014 r., poz. 1198 z późn. zm.): podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety G. Zamiar.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr inż. Elżbiety G. Zamiar odbędą się z:

- zarządzania

Informatyka

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. UG, dr hab. Przemysław Lech - egzaminator

Prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - członek

- finansów

Finanse

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska - egzaminator                                

Prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz - członek                                  

             - języka angielskiego

Język angielski

Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

Mgr Barbara Lubich-Pyrzowska – egzaminator - lektor

Prof.UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Uchwała nr 5/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety G. Zamiar

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety G. Zamiar pt. „Koncepcja benchmarkingu systemów informatycznych administracji samorządowej” w osobach:
1. prof. dr hab. inż. Celiny Olszak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

2. prof. UG, dra hab. Jerzego Auksztola – Uniwersytet Gdański.

 

Uchwała nr 4/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Anny E. Dorobczyńskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. UG, dr hab. Halinie Czubasiewicz

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Anny E. Dorobczyńskiej na temat „Metodyka badania satysfakcji zawodowej pracowników szpitali” powierzając funkcję promotora prof. UG, dr hab. Halinie Czubasiewicz.

Uchwała nr 3/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Sławomira Kujawy w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Elżbiecie Ostrowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Sławomira Kujawy na temat „Inwestycje alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Elżbiecie Ostrowskiej”.

 

Uchwała nr 2/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Barbary T. Majewskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Krystynie Dziworskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Barbary T. Majewskiej na temat „Koncepcja monitorowania rynku nieruchomości mieszkaniowych” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Krystynie Dziworskiej.

 

Uchwała nr 1/2016/2017 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 września 2016 w sprawie
nadania dr. Jarosławowi A. Waśniewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1852 ze zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1842) postanawia nadać dr. Jarosławowi Waśniewskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.