Strona główna » Studia
Studia

.

Ramowa procedura w postępowaniach o nadanie

stopnia naukowego doktora

według Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. z 2018 r. poz. 1668

(wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora po 01.10.2019 roku)

 

Uwaga!

Niniejsza procedura dotyczy osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w sposób eksternistyczny, w tym:

 • osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020*,
 • pracowników wydziału**,
 • absolwentów studiów podyplomowych przygotowujących do doktoratu,
 • innych kandydatów,

(zwanych dalej kandydatem).

 

Etap I. Wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego

Etap II. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

 

 

Etap I. Wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego

 1. Kandydat składa wniosek o wyznaczenie promotora/ów lub promotora i promotora pomocniczego do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Zarzadzaniu i Jakości.

Wniosek należy złożyćw sekretariacie rady dyscypliny ul. Armii Krajowej 101 81-824 Sopot.

Wniosek zawiera:

 • propozycję tematu i koncepcję rozprawy ze wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora,
 • nazwisko kandydata/ów do pełnienia funkcji promotora/ów,
 • zgodę na pełnienie funkcji promotora/ów wyrażoną w formie pisemnej,
 • harmonogram przygotowywania rozprawy,
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych,
 • informację o przebiegu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora albo przewodu doktorskiego, jeżeli osoba składająca wniosek ubiegała się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej.

 

Etap II. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

 1. Przed wszczęciem postępowania kandydat zawiera umowę z Uniwersytetem Gdańskim zgodnie ze wzorem zawartym w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 147/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (nie dotyczy osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz pracowników wydziału).

Umowa reguluje:

 • zobowiązania stron,
 • wysokość i warunki wnoszenia opłaty za czynności przeprowadzane w trakcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora zgodnie z par. 7 Załącznika do uchwały Senatu UG nr 121/19 Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim.

 

 1. W celu wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, kandydat składa w sekretariacie właściwej rady dyscypliny wniosek o wszczęcie postępowania, rozprawę doktorską i wymagane dokumenty. Uwaga! Wniosek, rozprawę i dokumentację należy złożyć nie później niż przed upływem 5 lat od dnia wyznaczenia promotora,
 • rozprawa doktorska musi być złożona w wersji elektronicznej (w formacie Word i PDF) oraz w wersji papierowej, opatrzona streszczeniem w języku angielskim i w języku polskim. Dodatkowo należy podać tytuł rozprawy i słowa kluczowe w obu językach. Wersja papierowa powinna być wydrukowana dwustronnie w 6 egzemplarzach (lub w 5 egzemplarzach, jeśli był wyznaczony jeden promotor).

Do pracy należy dołączyć:

 • opinię promotora/ów wraz z wydrukiem z systemu antyplagiatowego (kandydat otrzymuje ją od promotora),
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy (czyli dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego),
 • certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,
 • wykaz dorobku naukowego spełniający warunek zawarty w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i b Ustawy (posiadanie w dorobku co najmniej 1 artykułu naukowego lub 1 monografii naukowej lub rozdziału w monografii. W przypadku publikacji wieloautorskiej dołącza się oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkładkażdego z nich w jej powstanie).

Ponadto zgodnie z art. 179 ust. 6 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do ww. wymienionych osiągnięć zalicza się także:

1) artykuły naukowe opublikowane:

a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

2) monografie naukowe wydane przez:

a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.

 1. Przewodniczący rady dyscypliny
 • powołuje zespół w celu zaopiniowania wniosku,
 • wyznacza jednego członka rady dyscypliny w celu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.
 1. Zespół
 • weryfikuje spełnienie wymagań formalnych wniosku,
 • w przypadku stwierdzenia usterek w złożonej dokumentacji wzywa kandydata do uzupełnienia dokumentacji.
 1. Członek rady dyscypliny weryfikujący efekty uczenia się w przypadku braku możliwości zweryfikowania efektów na poziomie 8 PRK na podstawie przedłożonych dokumentów, przeprowadza dodatkowy egzamin, a następnie składa odpowiedni protokół do rady dyscypliny.
 2. Rada dyscypliny
  • podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,
  • wyznacza 3 recenzentów w postępowaniu,
  • wyznacza komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego.
 3. Po posiedzeniu rady dyscypliny
 • kandydat przygotowuje się do egzaminu doktorskiego,
 • recenzje wpływają do rady dyscypliny,
 • kandydat w sekretariacie rady dyscypliny zgłasza gotowość przystąpienia do egzaminu doktorskiego,
 • sekretariat rady dyscypliny organizuje egzamin doktorski i informuje kandydata o wyznaczonymterminie,
 • kandydat przystępuje do egzaminu (w przypadku niezdania egzaminu doktorskiego rada dyscypliny, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz).
 1. Posiedzenie rady dyscypliny
 • rada dyscypliny decyduje o dopuszczeniu do publicznej obrony, 
 • rada dyscypliny wyznacza termin i komisję doktorską do przeprowadzenia publicznej obrony,
 • kandydat składa (najpóźniej 14 dni przed terminem publicznej obrony) autoreferat do sekretariatu rady dyscypliny.
 1. Publiczna obrona przed komisją doktorską
 • komisja przyjmuje w drodze uchwały publiczną obronę rozprawy,
 • komisja przedstawia projekt uchwały radzie dyscypliny.
 1. Posiedzenie rady dyscypliny
 • w terminie maksymalnie 60 dni od dnia obrony, rada dyscypliny wydaje, w formie uchwały, decyzję w sprawie nadania stopnia doktora.

 

dokumenty do pobrania;

 

 

*zgodnie z art. 182 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art.. 179 ust. 9 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy  wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) nie pobiera się opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora

** zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) nie pobiera się opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora