Strona główna » Pośrednictwo i inwestowanie na rynku nieruchomości
Pośrednictwo i inwestowanie na rynku nieruchomości
Pośrednictwo i inwestowanie na rynku nieruchomości

Cele studiów i korzyści dla studentów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznej (m.in. w ramach zajęć warsztatowych) o charakterze ekonomicznym, prawnym i technicznym niezbędnej do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz inwestowania bezpośredniego na rynku nieruchomości.

Wraz z rozwojem rynku nieruchomości, zwiększyło się zapotrzebowanie na podmioty do jego profesjonalnej obsługi. Zarówno istniejące zasoby nieruchomości, jak i rozwój lokalnych rynków nieruchomości oraz kolejne powstające inwestycje powodują, iż wiedza w zakresie pośrednictwa i inwestowania bezpośredniego na rynku nieruchomości, zwiększa szanse na rynku pracy. Na atrakcyjność zawodu istotnie wpływają również relatywnie niskie koszty prowadzenia takiej działalności. Z wykonywaniem pracy w tym zawodzie wiążą się jednak również relatywnie wysokie wymogi – w tym konieczność posiadania fachowej interdyscyplinarnej wiedzy, przy jednoczesnym posiadaniu umiejętności krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów i zasięgania opinii ekspertów. Pośrednik pełni istotną funkcję w obrocie nieruchomościami, m. in. podnosi bezpieczeństwo transakcji na rynku nieruchomości. Praca pośrednika wiąże się z m. in. z przeprowadzaniem oględzin nieruchomości, analizą dokumentacji i przepisów prawa, analizowaniem rynku nieruchomości, pozyskiwaniem ofert i klientów, marketingiem nieruchomości, kojarzeniem stron transakcji, dokumentowaniem transakcji (sprzedaż/kupno, użytkowanie, najem, dzierżawa, podnajem czy zamiana). Czas pracy biurowej musi być łączony z wyjazdami w teren, wizjami lokalnymi nieruchomości oraz wizytami w urzędach i sądach. Na studiach przekazywana jest wiedza dotycząca ww. zagadnień, poszerzona o tematy związane z podstawami wyceny, zarządzania, ale i technologii IT, historii sztuki czy fotografii. Tak pozyskane informację pozwalają stworzyć nie tylko teoretyczne podwaliny do pracy w tym zawodzie, ale również dają podstawową wiedzę na temat ich praktycznego zastosowania w codziennej pracy pośrednika.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów ujętych w planie studiów podyplomowych.

Wymagania od kandydatów

Na Studia Podyplomowe może być przyjęta osoba, posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów (licencjat).

Forma studiów i częstotliwość zjazdów

Studia podyplomowe, niestacjonarne

Zajęcia prowadzone w piątki i soboty on-line (co dwa tygodnie) oraz w sali dydaktycznej (min. 1 zjazd na semestr)

Koszt uczestnictwa
Cena studiów (za oba semestry): 5.000,00 pln
Opłata semestralna: 2 raty: 2.500,00 pln 

Zasady naboru

Limit miejsc
Minimalnie: 25 osób
Maksymalnie: 50 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Zgłoszenia
Rekrutacja 
odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

Etapy: 

  1. Rejestracja w IRK: od 1.08.2024 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od 1.09.2024 r. do 30.09.2024 r.
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 1.10.2024 r.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych).
  2. Odpis lub potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów.


Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 101 pok. 129
81-824 Sopot

Dodatkowe informacje:
mgr Wiesława Patecka, pokój 129
tel. (48 58) 52 31 408
e-mail: wieslawa.patecka@ug.edu.pl,

Inne informacje

Zobacz inne Studia Podyplomowe przy Katedrze Inwestycji i Nieruchomości