Strona główna » Wycena nieruchomości
Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości

 

 
Cele studiów
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Po spełnieniu warunków i odbyciu wymaganej przepisami prawa praktyki zawodowej, absolwenci studiów będą mogli ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. W zakresie praktyk Wydział Zarządzania współpracuje z Pomorskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych, którym rekomendujemy absolwentów Studiów.

Dlaczego warto?
Rzeczoznawca majątkowy to zawód wymagający wiedzy z różnych dziedzin. Praca rzeczoznawcy wiąże się z przeprowadzaniem oględzin nieruchomości, analizą dokumentacji i przepisów prawa, analizowaniem rynku nieruchomości, doborem metod wyceny oraz sporządzeniem rachunków zgodnie z odpowiednimi podejściami. Rzeczoznawcy wyceniają grunty oraz nieruchomości zabudowane obiektami o różnych funkcjach. Do tych nieruchomości zaliczają się: biurowce, centra handlowe, magazyny, stacje paliw, hotele, kina, czy parki wodne. Przedmiotem wyceny są nieruchomości mieszkalne, a także rolne i leśne. Wycena dotyczy również nieruchomości bardziej specjalistycznych, do których zalicza się kopalnie, oczyszczalnie ścieków, rafinerie czy huty. Różne cele, odmienne zakresy wyceny oraz różnorodność szacowanych obiektów skutkuje tym, że zawód rzeczoznawcy jest bardzo interesujący, a czynności przez niego podejmowane wymagają częstej zmiany środowiska pracy. Czas pracy biurowej musi być łączony z wyjazdami w teren, inspekcjami na placu budowy oraz wizytami w urzędach i sądach.
Wykonywanie przedmiotowego zawodu w Polsce związane jest z koniecznością posiadania państwowych uprawnień zawodowych. Jednym z wymogów uzyskania uprawnień jest ukończenie specjalistycznych studiów, których program spełnia wymagania ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Program Podyplomowych Studiów Wycena Nieruchomości realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim spełnia wymagania ministerialne. Każdy absolwent otrzymuje odpowiednie zaświadczenie potwierdzające wypełnienie tego wymogu ustawowego. Studia dedykowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjackie lub magisterskie), przy czym nie jest tu wymagany określony kierunek. Program studiów obejmuje różne obszary wiedzy, tak aby przekazać słuchaczom wymagane przepisami kompetencje.

Wymagania od kandydatów
Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe. Szczegóły reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 177. ust. 1).
 
Koszt uczestnictwa
Opłata za studia:

 • opłata roczna jednorazowa: 48000 zł,
 • opłata semestralna: 2 raty - 2500 zł (łączny koszt 5000 zł).

Zgłoszenia: 
Rekrutacja 
odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe .

Etapy: 

 1. Rejestracja w IRK: 
 2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych:  
 3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych).
 2. Odpis lub potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów

Kierownik Studiów Podyplomowych:

prof. UG, dr hab. Dariusz Trojanowski

Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 101 
81-824 Sopot

tel. (48 58) 523 14 46 pok. 207
e-mail: dariusz.trojanowski@ug.edu.pl  


Sekretariat studiów: (czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:30)
mgr Wiesława Patecka 
tel. (48 58) 523 14 08 pok. 129
e-mail:wieslawa.patecka@ug.edu.pl  


Zobacz inne studia podyplomowe przy Katedrze Inwestycji i Nieruchomości:

Inne informacje

 • Warunkiem uruchomienia studiów jest nabór min. 35 osób.
 • Maksymalna liczba osób w jednej grupie wynosi 60 osób.
 • Zajęcia często mają charakter warsztatowy, dlatego słuchacze zobowiązani są do posiadania na zajęciach kalkulatorów.
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w trakcie zjazdów weekendowych.
 • W ramach możliwości budżetu studiów słuchaczom oferowane są dodatkowe wykłady do wyboru oraz co najmniej 2 podręczniki o ile budzet studiów przewiduje takie rozwiązanie.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, złożenie zaliczonej pracy i zaliczenie egzaminu końcowego.
 • Regulamin Studiów Podyplomowych na UG.