Strona główna » Wymiana studentów i pracowników

Zasady rekrutacji:

 1. W rekrutacji mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

  Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi dany Wydział/kierunek studiów ma zawarte umowy instytucjonalne na rok 2024/2025. Wykaz umów KA131 biorących udział w najbliższej rekrutacji jest dostępny na stronie: https://ug.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/erasmus-2021-2027-0 (załącznik)
 2. O wyjazd nie mogą ubiegać się:

 • studenci II roku studiów drugiego stopnia, V roku jednolitych studiów magisterskich, ostatniego roku studiów III stopnia oraz doktoranci ostatniego roku Szkół Doktorskich;
 • studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I, II i III poziomie studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich.
 1. Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I, II, III stopnia, na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich lub doktoranci na ostatnim roku Szkół Doktorskich, mogą aplikować o wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG. Ta grupa studentów może, w wyjątkowych przypadkach, aplikować o przedłużenie mobilności o semestr letni, jeżeli taką możliwość przewidują zasady realizacji przyjęte przez ich Wydział/ Instytut macierzysty.
 2. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą przystąpić do rekrutacji (rekrutacja warunkowa), ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.
 3. Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku/specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów (Learning Agreement/OLA) opiewający na min.30 punktów ECTS/semestr. WYJĄTEK: Liczba punktów ECTS w LA/OLA może być pomniejszona o liczbę punktów zaplanowanych w toku studiów za seminarium licencjackie/magisterskie, jednak pomniejszenie nie może przekroczyć 10 punktów ECTS. Powyższy wyjątek dotyczy studentów, u których obowiązek realizacji seminarium wynika z toku studiów i przypada na semestr mobilności.

UWAGA! Akceptowane przez Koordynatorów zmiany w programie, następujące czasami w pierwszym miesiącu studiowania studenta, nie mogą skutkować zatwierdzeniem programu opiewającego na mniej niż 30 ECTS/semestr lub 20 ECTS/semestr w przypadku realizowania seminarium licencjackiego/magisterskiego w uczelni macierzystej.

 

 

 1. Dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów w trudnej sytuacji materialnej:

  Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dofinansowanie z tytułu wsparcia włączenia odpowiadające kwocie 250 €. Student może otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię zaświadczenia potwierdzającego ten fakt należy obowiązkowo dołączyć do protokołu. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w trakcie trwania rekrutacji student ma możliwość dołączenia do Formularza Stypendysty oświadczenia o złożeniu dokumentacji stypendialnej w Biurze Stypendialnym UG. Po otrzymaniu decyzji  o przyznaniu stypendium, student jest zobowiązany, najpóźniej do dnia 31 marca 2024 roku, złożyć kopię decyzji w SOP E+.

  Uwaga: Brak kopii decyzji o przyznaniu świadczenia socjalnego przy formularzu kandydata, który w Formularzy Stypendysty zaznaczył, że „otrzymuje stypendium socjalne”, będzie powodował automatyczne zakwalifikowanie go jako stypendysty bez dodatku. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność załączników.

 2. Osoby z niepełnosprawnościami, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe wsparcie odpowiadające kwocie 250 €./m-c. Pierwszym warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja posiadania orzeczenia o niepełnosprawnościDeklaracja odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Stypendysty na etapie rekrutacji.

 

Dodatkowe ustalenia Koordynatora Wydziałowego:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy ranking osób aplikujących o wyjazd w ramach programu Erasmus+ na podstawie:

 1. średniej ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku:
 • z poprzedniego roku akademickiego, tj. 2022/23 , dla aktualnych studentów drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia;
 • z semestru zimowego roku akademickiego 2023/24, dla aktualnych studentów pierwszego roku studiów I stopnia oraz studentów pierwszego roku studiów II stopnia;
 1. znajomości języka obcego potwierdzonej certyfikatem (-ami) i wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej z języka angielskiego (maksymalnie 0,5 pkt);
 2. potwierdzenia zaliczenia dwóch przedmiotów w języku angielskim zrealizowanych na Wydziale (+0,05 pkt za przedmiot, nie więcej niż 0,1 pkt);
 3. udokumentowanej działalności studenta w organizacjach studenckich i/lub aktywności w pracy na rzecz Wydziału (możliwość wpisania w uzasadnieniu wniosku) (maksymalnie +0,05pkt);
 4. Uzasadnienia wniosku (maksymalnie +0,05pkt).
   

Na podstawie sumy punktów Komisja tworzy ranking zakwalifikowanych studentów, a następnie przydziela miejsca wyjazdów w miarę dostępnych miejsc w uczelniach partnerskich, według kolejności wskazań przez Studenta.

Student może być zakwalifikowany na listę rezerwową jeśli:

 1. w dniu rozpatrywania wniosków wyjazdowych nie spełnia warunków regulaminu, ale może uzupełnić braki w wyznaczonym przez Komisję terminie. Po spełnieniu warunków student kwalifikowany jest na wyjazd w miarę dostępnych miejsc i przechodzi na listę rankingową.
 2. spełnia warunki regulaminu, ale nie zakwalifikował się na wyjazd do wybranej przez siebie uczelni z powodu zbyt małej liczby punktów i nie chce realizować wyjazdu do innej uczelni. Student wpisany na listę rezerwową może zostać zakwalifikowany na wyjazd do wybranej uczelni, jeśli w terminie przed przekazaniem protokołu do Biura Wymiany Zagranicznej Erasmus z wyjazdu do danej uczelni zrezygnuje inny student zakwalifikowany do wymiany.