Strona główna » Inwestycje i nieruchomości - współczesne wyzwania
Inwestycje i nieruchomości - współczesne wyzwania

Katedra Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zajmuje się działalnością naukowo-dydaktyczną od 1994 roku. Specjalność naukowa i dydaktyczna Katedry obejmuje zarządzanie projektami inwestycjami przedsiębiorstw i jednostek samorządowych, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, gospodarowanie nieruchomościami podmiotów gospodarczych, gmin, miast oraz nieruchomościami uczelni, w obszarze ich wyceny, zarządzania operacyjnego i strategicznego oraz ich obrotem. Badania prowadzone w Katedrze mają wymiar teoretyczny i aplikacyjny i bezpośrednio dotyczą problemów ważnych w wymiarze gospodarczym i społecznym.  Podejmowane kierunki badań wynikają przede wszystkim z potrzeb praktyki gospodarczej, która poszukuje wzorców i naukowych  procedur racjonalizujących decyzje zarówno w sferze publicznej, jak i w sferze prywatnej. Wyniki badań naukowych są źródłem naszej wiedzy i umiejętności, która przekazywana jest dalej studentom naszego Wydziału i studentom specjalności Inwestycje i Nieruchomości.

Konferencje naukowe są ważną formą wymiany poglądów teoretyków i praktyków. Dzięki nim, działania naukowe i działania dokonujące się w sferze realnej są wzbogacane dorobkiem obu tych środowisk. Jest to forum doskonalenia naszej wiedzy, umiejętności oraz zawiązania ściślejszej współpracy. Jako zespół akademicki prowadzimy rozległe badania naukowe, lecz problem który traktujemy obecnie jako nadrzędny, to uwzględnienie w badaniach  naukowych i praktyce współczesnych wyzwań odnoszących się do inwestycji i nieruchomości. W szczególności, wstępna agenda Konferencji obejmuje następujące tematy:

•              Problemy współczesnego rynku nieruchomości

•              Finansowanie rynku nieruchomości

•              Rola banków hipotecznych

•              Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności hipotecznych

•              Innowacje ekologiczne w budownictwie

•              Idea zrównoważonego rozwoju w działalności inwestycyjnej

•              Współczesne zarządzanie rozwojem miast

•              Inwestowanie w innowacje w przedsiębiorstwach, miastach i regionach Unii Europejskiej

Szeroki temat Konferencji będzie forum wymiany poglądów dla przedstawicieli praktyki i nauki  różnych ośrodków akademickich dotyczących problematyki inwestycji i nieruchomości w kontekście współczesnych wyzwań. Podczas Konferencji, przedstawiane  będą  i dyskutowane wyniki  badań naukowych  i doświadczeń praktyków. Konferencja w Sopocie będzie również okazją do  twórczych rozmów i podjęcia działań w kierunku  racjonalizacji społeczno-gospodarczej rzeczywistości.