Strona główna » Katedra Marketingu
Badania naukowe i projekty

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Od wielu lat, pracownicy Katedry Marketingu uczestniczą w tworzeniu projektów międzynarodowych, szkoleń zagranicznych oraz korzystają z programu Erasmus + z modułem Staff Mobility for Teaching.

W latach 2015-2017, zespół w składzie dr Anna Dziadkiewicz (koordynator projektu), dr Wioleta Dryl (ekspert ds. zarządzania wiedzą) oraz dr Tomasz Dryl (specjalista ds. projektów), wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu oraz Politechniką w Porto (ESTGF - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras | Politécnico do Porto) realizowali projekt MNiSW pod nazwą „Uwarunkowania transferu wiedzy i innowacyjnej działalności przedsiębiorstw (Akronim COTRANS)”/ „Conditionings of  Knowledge Transfers and  Innovative Activity of Enterprises (acronym COTRANS)”.

W wyniku osiągnięć projektowych, zespół projektowy wraz z Urszulą Kęprowską został zaproszony do członkostwa w pracach Międzynarodowego Instytutu Inżynierii i Technologii (International Engineering and Technology Institute) z siedzibą w Hong Kongu oraz zasiadał w Radzie Programowej Międzynarodowej Konferencji Innowacji z zakresu Ekonomii i Zarządzania (International Conference on Economics and Management Innovations ICEMI 2016) w Wuhanie w Chinach.

Kierownik Katedry Robert Bęben od kilku lat uczestniczy w badaniach marketingowych dotyczących ruchu turystycznego i zarządzania turystyką prowadzonych przy współpracy Pomorskiego Instytutu Naukowego im. prof. B. Synaka oraz  Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Był członkiem czteroosobowego zespołu ekspertów, złożonego z przedstawicieli czterech uczelni (SGH, Uniwersytet Wrocławski, UE w Poznaniu oraz Uniwersytet Gdański), powołanego w ramach wspólnej inicjatywy miast: Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia, do opracowania wspólnej metodyki badania ruchu turystycznego. Prowadził również  badania dotyczące marketingowych aspektów realizacji inwestycji drogowych w południowych dzielnicach Gdańska oraz uczestniczył w projekcie „Innowacyjny model społeczno-ekonomicznych korzyści i kosztów w projektach infrastrukturalnych” Projekt współfinansowany przez NCBiR na podstawie umowy IS-2/88/NCBR/2015.

W 2018r. Robert Bęben otrzymał wyróżnienie „Primium Cooperatio” przyznawane przez Pracodawców Pomorza „osobom reprezentującym pomorskie środowisko akademickie za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń własnego dorobku naukowego w gospodarce”. 

Wspólnie z Anną Dziadkiewicz jest on zaangażowany w realizację projektu “SB WELL- Wellbeing Tourism in the South Baltic Region - Guidelines for good practices & Promotion”. Projekt jest finansowany z programu Interreg Południowy Bałtyk (No STHB.02.01.00-SE-0137/17), w którym poza partnerami z Polski (Agencja Rozwoju Pomorza, Pomorski Instytut im. Brunona Synaka), biorą udział uczelnie i organizacje turystyczne i samorządowe z Danii, Szwecji, Niemiec i Litwy. 

Dodatkowo w/w pracownicy Katedry, wraz z Uniwersytetem Karola Linneusza z siedzibą w Kalmarze i Växjö (Linnéuniversitetet, LNU), Uniwersytetem Michała Römera z Wilna (Mykolo Romerio Universitetas, RNU) oraz duńskimi i niemieckimi partnerami biorą udział w pracach nad projektem, dotyczącym zrównoważonej turystyki w ramach programu Interreg South Baltic. W marcu 2016r. złożyli projekt „Sustainable Tourism for Wellbeing in the South Baltic Region, PRE SB WELL” do Swedish Insitute Baltic Sea Cooperation w ramach Seed Money Funding.

Mając na uwadze rozwój dydaktyczny, pracownicy Katedry biorą udział także w szkoleniach i warsztatach, realizowanych za granicą m.in. „The use of Social Media as a tool for active citizenship. Get Connected 2” na Sardynii w kwietniu 2015r. (dr Anna Dziadkiewicz) oraz „ESTGF International Days” w Felguieras w Portugalii w maju 2015 (dr Wioleta Dryl, dr Tomasz Dryl, dr Anna Dziadkiewicz) oraz w warsztatach pn. International Workshop on Tourism's Contibution to a Circular Economy", organizowanych przez Uniwersytet w Roskilde (dr Anna Dziadkiewicz). 

W ramach naukowych wyjazdów zagranicznych, pracownicy Katedry prowadzili wykłady na Słowacji (University of Economics, Bratislava), w Portugalii  (Instituto Politécnico de Setúbal i School of Management and Technology of Felgueiras, Porto Polytechnic), we Francji (L’Ecole de Management de Normandie, Le Havre), na Litwie (Mykolo Romerio University, Vilnius), w Turcji (School of Reha Midilli Foca Tourism and Hotel Management, Dokuz Eylul University, Izmir) i we Włoszech (Universita Degli Studi del Sannio, Benevento).

Badania naukowe prowadzone aktualnie przez pracowników Katedry Marketingu:

 • Seniorzy wobec procesów cyfryzacji usług finansowych, grant finansowy Senior.Hub-Instytut Polityki Senioralnej w ramach środków przyznanych przez Narodowy Instytut Wolności, priorytet PROO 4, Projekt badawczy: 01.12.2020-30.09.2021, Kierownik projektu badawczego: dr Sylwia Badowska.
 • Kiedy zaczyna się luksus? – względność pojęcia produktu luksusowego. Identyfikacja istoty pojęcia luksusu oraz strategii marketingowych firm działających na rynku produktów luksusowych. Projekt finansowany przez Uniwersytet Gdański. Realizator projektu: dr Wioleta Dryl.
 • Postawy konsumentów wobec innowacji - badania własne/finansowane w ramach środków własnych jednostki, Kierownik projektu: dr Sylwia Badowska
 • Zachowania konsumentów seniorów w świetle starzenia się społeczeństw,  badania własne/finansowane w ramach środków własnych jednostki, Kierownik projektu: dr Sylwia Badowska
 • INDOPED (Modernizing Indonesian Higher Education with Tested European Pedagogical Practices) międzynarodowy project realizowanany w ramach programu ERASMUS+ (Higher Education - Capacity Building in the Field of Higher Education) przez dziesięć uniwersytetów europejskich i indonezyjskich oraz organizację SEAMOLEC (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre). Uczestnik projektu w zespole Uniwersytetu Gdańskiego: dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska

Badania naukowe zrealizowane przez pracowników Katedry Marketingu - zakończone sukcesem:

 • Young Scientist Research: Model of consumer behavior under the conditions of technological changes on the running events market - quantitative and qualitative research (2018-2019; 2019-2020) - mgr Liwia Delińska.
 • Uwarunkowania transferu wiedzy i innowacyjnej działalności przedsiębiorstw (COTRANS) - projekt międzynarodowy, polsko-portugalski, realizowany przez Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu i Politechnikę w Porto. Realizatorzy projektu z UG: dr Anna Dziadkiewicz (kierownik projektu), dr Wioleta Dryl (główny wykonawca), dr Tomasz Dryl (wykonawca). Realizatorzy ze strony WSB w Toruniu: prof. Lech Nieżurawski, dr Joanna Nieżurawska.
 • Model społeczno-ekonomicznych korzyści i kosztów projektów Infrastrukturalnych (NCBiR 2015, IS-2/88, 2015-2017) - projekt realizowany ze wsparcia NCBiR, Kierownik projektu: prof. UG Anna Zamojska, realizator projektu: prof. UG dr hab. Robert Bęben, wykonawcy badań naukowych do projektu: dr Wioleta Dryl, dr Anna Dziadkiewicz, dr Tomasz Dryl.
 • Menadżer Jutra – wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość, projekt finansowany z EFS przez NCBiR, realizacja 2015, zespół projektowy: Dr Aleksandra Wiercińska (Kat. Rachunkowości WZ UG), dr Wioleta Dryl, prof UG dr hab. Robert  Bęben, dr Tomasz Dryl.  
 • Nowoczesne technologie w komunikacji marketingowej, dr Tomasz Dryl, badania własne UG 2010, nr projektu badawczego: 2200-5-0438-0.
 • Web 2.0 jako element strategii marketingowej przedsiębiorstw wirtualnych, dr Tomasz Dryl, badania własne UG 2008, nr projektu badawczego: 2200-5-0225-8.
 • Strategie marketingowe ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki UE - analiza przypadków, dr Tomasz Dryl, badania własne UG 2006, nr projektu: 2200-5-0146-6.
 • RePro 2004 - Real-life Business Projects in Multicultural Student-Centred Learning – projekt realizowany w latach 2004 – 2005 w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci, uczestnik zespołu projektowego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego: dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska