Strona główna » Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w ...
Tematyka konferencji
 1. Uwarunkowania instytucjonalne jakości życia
 2. Sukces organizacji publicznych
 3. Droga do sukcesu – najnowsze koncepcje i metody zarządzania
 4. Benchmark dla instytucji publicznych – wzorcowe praktyki i pragmatyczne rekomendacje
 5. Wewnętrzne uwarunkowania zarządzania instytucjami publicznymi
 6. Innowacje społeczne a instytucje publiczne
 7. Instytucje rządowe, samorządowe i naukowo – badawcze w kreowaniu rozwoju społeczno - gospodarczego
 8. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 9. Społeczna odpowiedzialność instytucji publicznych

PROGRAM KONFERENCJI

 

Środa 18.09.2019 Aula B4

16.00-17.30

Sesja Plenarna/Zjazd Katedr

Prowadzący:

prof. nadzw. dr hab. 

Marek Ćwiklicki, 

prof. nadzw, dr hab. Jarosław Waśniewski

 

 

 

Kierunki rozwoju badań i kształcenia w zakresie organizacji publicznych – dyskusja plenarna

18.00-19.30 

Sektor Publiczny a jakość życia

Prowadzący:

prof. nadzw. dr hab. Sylwia Morawska,

dr Jędrzej Strumiłło

 

 1. prof. nadzw. dr hab. Justyna Danielewicz - Wpływ instytucji na podnoszenie jakości życia seniorów. Przykład Łodzi
 2. prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz - Koncepcja regionalnego systemu tworzenia wartości z udziałem funduszy strukturalnych
 3. prof. nadzw. dr hab. Maria Węgrzyn - Redystrybucja środków publicznych w systemie ochrony zdrowia a jakość usług. Centrala NFZ a Oddziały wojewódzkie- problem podziału
 4. mgr inz. Dmitrii Kashparov

 

Czwartek 19.09.2019 Centrum Konferencyjne WZR 

10:00-11:30 sala C-20

Kulturowe uwarunkowania funkcjonowania instytucji publicznych

 

Prowadzący:

prof. nadzw. dr hab.

Maria Węgrzyn 

dr Beata Wierzbicka

 

 1. dr Anna Ludwiczak - Kulturowe uwarunkowania ciągłego doskonalenia w administracji publicznej
 2. prof. nadzw. dr hab. Tomasz Kawka – Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim w instytucjach kultury- szanse i ograniczenia
 3. dr Lech Jędrzejewski - Udział administracji publicznej i  Sektora Obywatelskiego w kształtowaniu inkluzywnego rozwoju gospodarki
 4. dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka - Partycypacja bezpośrednia nauczycieli akademickich w zarządzaniu uczelnią - komunikat z badania pilotażowego
 5. prof. nadzw. dr hab. Zygmunt Waśkowski - Dlaczego kobiety nie są liderami zespołów organizujących imprezy biegowe

10:00-11:30 sala C-21

Społeczno-techniczne aspekty funkcjonowania sektora publicznego 

 

Prowadzący:

prof. nadzw. dr hab.

Justyna Danielewicz

dr Anna Wojewnik - Filipkowska  

 1. dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska – Wyzwania sytemu gospodarki odpadami dla jednostek samorządu terytorialnego
 2. dr Dorota Sikora - Fernandez  - Organizacyjno-instytucjonalne aspekty zapobiegania wykluczeniu mieszkaniowemu seniorów
 3. prof. nadzw. dr hab. Sylwia Morawska, Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Banasik - Raportowanie społeczne sądów - studium porównawcze
 4. mgr inż. Monika Kuźmicz - Zarządzanie projektami informatycznymi w jednostkach sądownictwa powszechnego w Polsce
 5. mgr Szafran Aleksandra - Charakterystyka modeli wsparcia zarządzania projektami na uczelniach wyższych w Polsce 

12:00-13:30 sala C-20

Otoczenie zewnętrzne sektora publicznego

 

Prowadzący:

prof. nadzw. dr hab. Beata Buchelt 

dr Emilia Dobrowolska

 1. dr Magdalena Wiśniewska - Wartość publiczna gminnych programów rewitalizacji
 2. prof. nadzw. dr hab. Marek Ćwiklicki, mgr Kamila Pilch - Ewolucja nurtów badawczych brandingu miejsca 
 3. prof. dr hab. Jacek Sroka - Panele obywatelskie jako deliberacyjna innowacja w jednostkach samorządu terytorialnego?
 4. dr Anna Wojewnik - Filipkowska  - Koncepcyjny model analizy interesariuszy inwestycji w mieście
 5. dr Karol Krajewski - Znacznie komunikacji multimedialnej w kreowaniu nowej  instytucji kultury – studium przypadku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

12:00-13:30 sala C 21

Zarządzanie usługami publicznymi 

 

Prowadzący:

prof. nadzw. dr hab. 

Violetta Korporowicz 

dr Wojciech Machel

 1. dr inż. Kisilowski Marek  - Usługa publiczna w zarządzaniu bezpieczeństwem – ujęcie fenomenologiczne
 2. dr Jędrzej Strumiłło - Pomiar jakości usług w instytucjach publicznych zmodyfikowaną metodą SERVQUAL
 3. dr Magdalena Klimczuk - Kochańska - Rola organizacji publicznych w zwiększaniu zaufania konsumentów do sektora rolno-spożywczego 
 4. dr Hanna Kelm - Identyfikacja strategii i praktyk wspierających implementację koncepcji  PSM w praktyki działalności organizacji publicznych
 5. dr Agata Borowska – Pietrzak - Pomiar jakości satysfakcji zawodowej w instytucjach publicznych - wyniki badań na tle organizacji biznesowych
 6. dr Wojciech Machel - Rola myślenia strategicznego w implementacji koncepcji New Public Management.

 

 

Piątek 20.09.2019 Centrum Konferencyjne WZR s. C-20

10:00 – 11:30 

Systemowa perspektywa opieki zdrowotnej

 

Prowadzący:

prof. nadzw. dr hab. 

Monika Dobska

prof. nadzw, dr hab. Jarosław Waśniewski

 1. Adam Niedzielski – Prezes NFZ – Płacenie za wyniki leczenia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
 2. prof. nadzw. dr hab. Jacek Klich – System ochrony zdrowia i jakość życia w wybranych państwach postsocjalistycznych w latach 1990 – 2015
 3. prof. nadzw. dr hab. Violetta Korporowicz – New public governance w zdrowiu publicznym
 4. prof. nadzw. dr hab. Robert Bęben, dr Sebastian Susmarski – Pomorski model restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia - fakty i społeczna percepcja
 5. mgr Piotr Zieliński – Relacje lekarz – pacjent w kontekście zmian w polskim prawie medycznym

 

12:00 – 13:30

Kulturowe aspekty funkcjonowania opieki zdrowotnej

 

Prowadzący:

prof. nadzw. dr hab. 

Robert Bęben 

dr Sebastian Susmarski

 1. Elżbieta Rucińska – Kulesz – Dyrektor POW NFZ – Pilotaż leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej tromboktomii mechanicznej na przykładzie województwa Pomorskiego
 2. prof. nadzw. dr hab. Beata Buchelt – Możliwość zastosowania zarządzania talentami w polskich szpitalach
 3. prof. nadzw. dr hab. Monika Dobska - Wewnętrzne uwarunkowania zarzadzania instytucjami publicznymi na podstawie podmiotów leczniczych
 4. dr Wioletta Dryl – Zaufanie do marki w usługach medycznych
 5. dr Beata Wierzbicka – Zrównoważony rozwój a świadomość i odpowiedzialność społeczeństwa.
 6. prof. nadzw. dr hab. Jarosław Waśniewski – Podział szpitala publicznego jako recepta na restrukturyzację naprawczą