Strona główna » Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w ...
Publikacje

Spośród tekstów pozytywnie zrecenzowanych Rada Naukowa dokona wyboru tekstów do prezentacji podczas obrad.

Miło nam poinformować, że najlepsze artykuły zostaną skierowane do czasopism „Przegląd Organizacji” i „Zarządzanie Publiczne”. Obydwa czasopisma znajdują się w wykazie zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych", co oznacza, że za artykuł opublikowany w nich warty jest 20 pkt.
Redakcje czasopism zastrzegają sobie prawo do podjęcia finalnej decyzji o dopuszczeniu do publikacji, jak i wyboru recenzentów. W przypadku czasopisma „Zarządzania Publicznego” artykuł powinien zostać przed drukiem przetłumaczony przez Autora/Autorów.

Maksymalnie 4 artykuły przygotowane po angielsku zostaną przyjęte do "Przedsiębiorczości Międzynarodowej" https://pm.uek.krakow.pl/, które również znajduje się w wykazie czasopism Ministerstwa.

Pozostałe teksty na podstawie oceny jakościowej artykułu (rekomendacji recenzentów i decyzji organizatorów) zostaną opublikowane jako rozdział w monografiach tematycznych (25 ptk.)

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie odpowiednio sformatownych tekstów zgodnie z wytycznymi dostępnymi tutaj (link)

Jednocześnie informujemy, ze teksty nie spełniajace wymogów edycyjnych będą odsyłane do autorów w celu poprawienia. W przypadku gdy autor/autorzy nie prześlą w wyznaczonym terminie odpowiednio sformatowanych tekstów organizatorzy mogą podjąć decyzję o niedopuszczeniu artykułu do druku. W takim przypadku opłata konferencyjna przepada

Artykuły prosimy wysyłać na adresy mailowe sekretarzy konferencji (zakładka: Kontakt)