Strona główna » Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w ...
Formularz zgłoszeniowy

Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi...

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: "Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kreowaniu jakości życia".
  Przetwarzanie obejmuje: rejestrację uczestników, potwierdzanie zgłoszeń oraz przesyłanie materiałów dotyczących organizacji konferencji (np. program) oraz materiałów pokonferencyjnych (np. publikacja).
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość rejestracji i udziału w w/w konferencji oraz realizacji przez organizatora pozostałych celów wskazanych w ust.3.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w ust.3.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  • prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe

zgłaszam uczestnictwo w następujacej formie *:
obszar badawczy realizowany w artykule *:

uwarunkowania instytucjonalne jakości życia

sukces organizacji publicznych

droga do sukcesu – najnowsze koncepcje i metody zarządzania

benchmark dla instytucji publicznych – wzorcowe praktyki i pragmatyczne rekomendacje

wewnętrzne uwarunkowania zarządzania instytucjami publicznymi

innowacje społeczne a instytucje publiczne

instytucje rządowe, samorządowe i naukowo – badawcze w kreowaniu rozwoju społeczno - gospodarczego

zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

społeczna odpowiedzialność instytucji publicznych

Streszczenie referatu należy nadesłać do dnia 30.06.2019 r. na adres konferencja

Przesłanie ostatecznych wersji referatów należy nadesłać do dnia 30.09.2019 r. na adres konferencja

* - pola obowiąkowe do wypełniewnia

strona 1 z 3