Strona główna » Studia
Studia
Formularze

PROCES REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG


Szanowni Państwo,

Studenci, którzy przygotowują się do realizacji obowiązkowych praktyk w ramach zaliczenia roku akademickiego na Wydziale Zarządzania UG zobowiązani są do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 • program praktyk - dokument wyznaczający profil pożądanych zadań i obowiązków, jakie powinien realizować student odbywający praktykę w wybranym podmiocie;
   
 • porozumienie na czas określony (umowa zawierana pomiędzy UG a podmiotem, w którym realizowana będzie praktyka, zawierana wyłącznie w przypadku planowanych w przyszłości praktyk - nie należy jej zawierać, jeżeli student odbył wcześniej praktykę lub w sytuacji, gdy jest ona realizowana na podstawie umowy zlecenia, dzieło itp. - w tej sytuacji KONIECZNE jest złożenie OŚWIADCZENIA ZAMIAST POROZUMIENIA wraz ze stosownymi załącznikami; porozumienie wraz ze zgłoszeniem do ubezpieczenia należy złożyć w Dziekanacie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego termin rozpoczęcia praktyki (np. praktyka rozpoczyna się 1 czerwca, dokumenty należy złożyć do 10 maja); po wypełnieniu należy wybrany dokument wydrukować w 2 egzemplarzach, przekazać do podpisu osobie reprezentującej podmiot, w którym realizowana będzie praktyka, a następnie złożyć w Dziekanacie p. 121 - p. mgr Teresa Plenikowska - Ślusarz);
   
 • zgłoszenie do ubezpieczenia - w przypadku planowanej praktyki należy wydrukować i złożyć w dwóch kopiach w Dziekanacie wraz z porozumieniem najpóźniej do 10 dnia miesiąca poprzedzającego realizację praktyki.  Formularza tego nie należy składać jeżeli student odbył wcześniej praktykę lub w sytuacji, gdy jest ona realizowana na podstawie umowy zlecenia, dzieło, stosunku pracy itp.
   
 • sprawozdanie z realizacji praktyki - dokument wypełniany przez opiekuna praktyki (z podmiotu, w którym została ona zrealizowana) oraz studenta w trakcie i po realizacji praktyki, zatwierdzany przez Kierownika Praktyk Zawodowych na WZR UG w celu dokonania zaliczenia praktyki poprzez stosowny wpis na karcie egzaminacyjnej i w indeksie.
   
 • wniosek o ryczałtowy zwrot kosztów realizacji praktyki poza miejscem zamieszkania - wniosek składany wyłącznie przez studentów realizujących praktykę w innej miejscowości niż adres zamieszkania. Zwrot kosztów w wysokości 18 zł/dzień dokonywany jest na indywidualny wniosek studenta po zakończeniu praktyki. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie miejsca zamieszkania. Refinansowanie kosztów praktyki możliwie jest wyłącznie w stosunku do studentów studiów stacjonarnych.

WYMIAR GODZINOWY TRWANIA PRAKTYKI:

1. ZARZĄDZANIE - 3 tygodnie, 120 godzin / program praktyk 

2. INFORMATYKA I EKONOMETRIA - 3 tygodnie, 120 godzin / program praktyk 

3. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 4 tygodnie, 160 godzin / program praktyk


FORMULARZE DO POBRANIA - SPRAWOZDANIE PRAKTYKI


UWAGA: porozumienie w powyższej postaci, a także ubezpieczenie w ramach planowanej do realizacji praktyki zawierane zarówno przez studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, jeżeli tego wymaga podmiot oferujący praktykę.


ZWROT KOSZTÓW REALIZACJI PRAKTYKI:

Studenci, którzy zrealizowali w bieżącym roku kalendarzowym praktykę poza miejscem zamieszkania i jednocześnie zgłosili ten fakt w stosownym terminie Kierownikowi Praktyk Zawodowych (na początku ubiegłego roku akademickiego) poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia, proszeni są o złożenie WNIOSKU O WYPŁATĘ RYCZAŁTOWEGO ZWROTU KOSZTÓW REALIZACJI PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA. Zwrot ten możliwy jest do uzyskania wyłącznie w sytuacji, gdy:

 1. wnioskodawcą jest student studiów stacjonarnych (nie dotyczy studentów niestacjonarnych),
 2. wnioskodawca złoży udokumentowany wniosek (z załącznikami potwierdzającymi realizację praktyki poza miejscem zamieszkania oraz potwierdzenie miejsca zamieszkania w czasie odbywania praktyki),
 3. wnioskodawca uzyska uprzednio wpis do indeksu potwierdzający zaliczenie praktyki,
 4. wniosek zostanie sporządzony poprawnie pod względem formalnym.

Podania o zwrot kosztów wraz z rozliczeniem praktyki należy składać do 30 listopada w pokoju 121.
Wniosek do pobrania w formacie: DOC (MS Word) / PDF (Adobe Reader)


Dokumenty związane z rozliczeniem praktyki można:

- składać osobiście w Dziekanacie (p.121) u p. mgr Teresy Plenikowskiej-Ślusarzw terminie od 1 pażdziernika do 30 listopada (w godzinach otwarcia dziekanatu),

- przesłać pocztą elektroniczną: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl,

- przesłać poczta tradycyjną: ul. Armii Krajowej 101, pok 121, 81-824 Sopot.

Po złożeniu kompletu dokumentów i pozytywnej opinii ze strony Kierownika Praktyk Studenckich na WZR UG dokonywany jest wpis w indeksie elektronicznym w trakcie sesji (pod koniec semestru piątego). Termin zaliczenia praktyk studenckich jest analogiczny do terminów zaliczenia wszystkich innych przedmiotów w danym semestrze.


REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG


dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Kierownik praktyk zawodowych WZR UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych

Administracja praktyk (dziekanat, p. 121)
korespondencja mailowa i składanie sprawozdań:
mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz