Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Formularz zgłoszeniowy

Nadzór Korporacyjny i Finanse

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konferencji pt.:
  "Nadzór Korporacyjny i Finanse".
  Przetwarzanie obejmuje: rejestrację uczestników, potwierdzanie zgłoszeń oraz przesyłanie materiałów dotyczących organizacji konferencji (np. program) oraz materiałów pokonferencyjnych (np. publikacja).
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość rejestracji i udziału w w/w konferencji oraz realizacji przez organizatora pozostałych celów wskazanych w ust.3.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w ust.3.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcami danych będą: podmiot świadczący usługi ubezpieczeniowe, operator promowy Polferries, a także podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  • prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe

zgłaszam uczestnictwo w następujacej formie *:
obszar badawczy realizowany w artykule *:

teoretyczne i praktyczne aspekty nadzoru korporacyjnego i finansów

organy spółek jako ogniwa nadzoru korporacyjnego

struktura własności i jej zmiany oraz prawa akcjonariuszy

systemy wynagradzania wyższej kadry kierowniczej

nadzór korporacyjny i jego wpływ na wartość firm

dobre praktyki nadzoru korporacyjnego

społeczna odpowiedzialność biznesu

relacje między rynkiem kapitałowym a nadzorem korporacyjnym

problematyka zarządzania finansami przedsiębiorstw

ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

sprawozdawczość finansowa i niefinansowa

problemy rewizji finansowej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem

problematyka upadłości przedsiębiorstw

* - pola obowiąkowe do wypełniewnia

strona 1 z 3