Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Rejestracja

Przejście do formularza rejestracyjnego.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl . Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.
 3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. 
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzeniu konferencji. 
 5.  Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 6.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość rejestracji i udziału w w/w konferencji oraz realizacji przez organizatora pozostałych celów wskazanych w ust.4.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
 8. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w ust.4.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  • prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.